דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מועדון הספורט הבית ספרי: צמידות למדיניות ושביעות רצון

מיכאל בר-אלי, רונית הנגבי, נעמי פייגין 

במטרה לעודד את השתתפות הנוער בישראל ובספורט ההישגי יזמה התאחדות הספורט לבתי הספר את הקמת "מועדון הספורט הבית ספרי". בשנת תשנ"ח פעלו מועדונים אלה ב-250 בתי ספר. בחוברת "מידע ועקרונות פעולה" (1995) מפורטים היעדים הספציפיים ברמת המועדון וברמת הפרט, ומודגשים בהם יעדים בתחום הגופני (פיתוח מיומנויות ספורטיביות שונות), בתחום האישיותי (פיתוח מנהיגות, יזמה, משמעת עצמית ועוד) ובתחום הקשר בין הספורטאי לבית הספר.

במחקר המדווח כאן נבדקו שאלות הקשורות לשביעות הרצון של המשתתפים העיקריים במעשה הספורטיבי-חינוכי: תלמידים, מנהלי בתי הספר, מורים לחינוך הגופני ומורים אחרים בבית הספר. ממצאי המחקר מבוססים על מדגם שנכללו בו 45 בתי ספר המייצגים את כלל בתי הספר שבהם פעלו מועדוני ספורט בתשנ"ח. אוכלוסיית המחקר כללה 41 מנהלים, 134 מורים לחינה"ג, 217 מורים אחרים ו-408 תלמידים, חברים במועדון הספורט התחרותי. כל הנחקרים השיבו על שאלונים שכללו פרטים אישיים ושאלות הקשורות לשביעות הרצון מאופן התפקוד של המועדון. בנוסף לכך, המנהלים והמורים דיווח על פרטים שונים המאפיינים את בית הספר והקשורים לאופן ההפעלה של מועדון הספורט.

כל הגורמים שנחקרו מביעים מידה רבה של שביעות רצון מהיבטים שונים של תפקוד המועדון, וקיים מתאם גבוה למדיי בין העמדות של מנהלים, מורים ותלמידים. עם זאת, כאשר בודקים את הקשר בין שביעות הרצון של הגורמים השונים בתוך כל בית ספר, נמצא מתאם גבוה בין שביעות הרצון של מנהלים ושל מורים לחינוך הגופני, אך נמוך ולא מובהק בין זו של המנהלים לבין זו של התלמידים. שביעות הרצון ממועדון הספורט קשורה בקשר חיובי לצמידות להנחיות ההתאחדות בהפעלת מועדון הספורט. ככל שמדווחים על צמידות רבה יותר להנחיות אלה, כך נתפס המועדון כאפקטיבי יותר. שביעות הרצון של המורים לחינוך הגופני ושל המורים האחרים קשורה בקשר חיובי גם למגוון ענפי הספורט המוצע במועדון ולדינמיקת הספורט בבית הספר.

שביעות רצונם של המורים האחרים גבוהה יותר, כאשר יש רמה גבוהה של שיתוף הצוות בניהול המועדון, אך שביעות הרצון של המורים לחינה"ג קטנה יותר, כאשר יש רמה גבוהה של מוערבות של גורמים מחוץ לבית הספר בניהול המועדון. במגזר הערבי מביעים כל המורים רמה נמוכה יותר של שביעות רצון מפעילות המועדון לעומת מורים במגזר היהודי. אצל תלמידים קשורה שביעות הרצון ממועדון הספורט בעיקר לגורמי הבחירה שלהם. אלה שהצטרפו למועדון בעיקר משום שהוצע בו ענף הספורט החביב עליהם ואלה שהצטרפו משום שנוח להם יותר להתאמן במועדון ומשום שחשוב להם לשחק עם חברים - מביעים שביעות רצון רבה יותר מאלה שהצטרפו בגלל גורמים חיצוניים, כגון הכוונה בידי ההורים, או עידוד בידי המורים לחינוך הגופני.

לקריאת המאמר המלא