דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר המכללה 

השימוש באתר המכללה כפוף לתנאים המפורטים להלן ושימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לאמור להלן.

זכויות היוצרים באתר האינטרנט של המכללה האקדמית בוינגייט (להלן:"המכללה") שייכות למכללה ו/או לצד שלישי אשר המכללה קיבלה ממנו רשיון שימוש כדין. זכויות אלו חלות, בין היתר, על עיצוב האתר, תכנים, סימני מסחר, בסיסי נתונים, קוד המחשב וכל פרט הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, להפיץ, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת היתר מראש ובכתב מן המכללה. אין לאסוף נתונים מן האתר ו/או להפיץ נתונים אלה ברבים  ו/או לעשות בהם או באתר שימוש מסחרי כלשהו.  

המכללה עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר מדוייק, מלא ושלם, אך ייתכנו השמטות, טעויות, ומידע לא עדכני, אשר לגביהם המכללה אינה נוטלת אחריות.

המכללה נוקטת באמצעי הגנה כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של המכללה מהוות עבירה פלילית והמשתמש באתר מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למערכות הנ"ל או לסייע בפעולות כנ"ל. למען הסר ספק, המכללה אינה אחראית לחשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכת המחשב של האתר כתוצאה מפעולות בלתי חוקיות כנ"ל.

שירותי האתר ניתנים לשימוש AS IS והמכללה לא תישא בכל אחריות לגבי תכונות השרות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש.המכללה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לערוך שינויים במבנה האתר, זמינות השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הקשור בהפעלתו, לרבות החלטה על סגירתו המוחלטת. המכללה אינה מתחייבת כי השירות באתר, לרבות שירותים איטראקטיבים, לא יופרע, יינתן בלא הפסקות ויהיה חסין מנזקים, קלקולים או תקלות (לרבות תקלות בחומרה, תוכנה, או קווי תקשורת לאתר) אצל המכללה ו/או מי מספקיה.

באתר קיימים קישורים לאתרים חיצוניים לנוחיות המשתמש. אין המכללה אחראית לתוכן החומרים שבאתרים חיצונים אלו ואין לפרש את הקישורים לאתרים החיצוניים כמתן המלצה עליהם מטעם המכללה או על קשר כלשהו שלהם עם המכללה.

האתר עשוי להציג תוכנות אשר באפשרות המשתמש לטעון לנוחיותו למחשבו האישי. המכללה אינה מפתחת של תוכנות אלו ואין בקישור אליהן כדי להעיד על איכותן ו/או התאמתן לצרכי המשתמש ו/או למערכת המחשב שברשותו. טעינת תוכנות כאמור תיעשה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש  והשימוש בהן כפוף לתנאי הרשיון הכלולים בהן. למען הסר ספק, המכללה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהורדת תוכנות כאמור, התקנתן ו/או שימוש בהן.

בתנאי השימוש שלעיל, לשון זכר כלשון נקבה.