חיפוש סגור

ספורט ופוליטיקה בארץ-ישראל, 1948-1918: הכדורגל כמראה המשקפת את היחסים בין היהודים לבין הבריטים

 
במאמר זה נבח את מקומו של הכדורגל בהיסטוריה הפוליטית של הקהילה היהודית
באר ישראל, שהייתה נתונה תחת שלטו בריטי, בי השני .1 948 1 91 8 מבחינה
כרונולוגית, בתקופה הנסקרת במאמר נית למנות תקופות משנה שהיו ייחודיות בכל
הקשור ליחסי הפוליטיי שבי היישוב היהודי לבי השלטו הבריטי באר ישראל,
ובעקבות זאת בתמורות המהותיות הנוגעות לקשרי הספורט בי הצדדי . הטענה
מרכזית העולה במאמר היא שהכדורגל היווה באר ישראל מעי מראה או " נייר
לקמוס" לאבחו האקלי הפסיכולוגי של היחס בי היהודי לבי הבריטי :
בתקופות של רגיעה ביטחונית לא הפכו חיכוכי רגילי בי שחקני במגרשי הכדורגל
לעימותי אלימי שהשלכותיה חרגה אל מעבר לתחומי האצטדיוני . לעומת זאת,
בשני שה געשה הזירה הפוליטית והצבאית באזור היה בהתפתחויות החיצוניות כדי
להשפיע ג על מרק היחסי העדי שנוצר בי ספורטאי לבי אוהדי הספורט משני
הצדדי .