חיפוש סגור

תכנית לימודים שכלולה בה פעילות גופנית

הורדת העמוד כקובץ- pdf הורדת העמוד כקובץ word

 מאמר זה עוסק בתכנית לימודי המבוססת על רציונאל המעמיד פעילות גופנית

במרכז תהליכי של שינוי בבית הספר. התכנית יושמה כדי לאפשר התמודדות ע
מגוו קשיי Œ הישגי לימודיי נמוכי , בעיות משמעת ואלימות, העדר מוטיבציה
להצלחה בלימודי , חוסר כלי ללמידה, קשיי בתקשורת חברתית בי הלומדי
לבי עצמ והעדר יוקרה לבית הספר.
מטרת המאמר להצביע על מכנה משות לפעילויות שיושמה בה תכנית הלימודי
יסודות קוהרנטיי המאפשרי למורי לאמ את תכנית הלימודי .
אלה היסודות הקוהרנטיי שנותחו במאמר: א. שמירת הער של שיתו פעולה
והפעלת אחריות הדדית; ב. עידוד העצמאות וקבלת אחריות אישית. בבדיקת הקשר
בי הפעילויות הרבות שנעשו במסגרת תכנית הלימודי לבי היסודות הקוהרנטיי
נמצא שיסודות אלו אינ מקריי וה קשורי לגורמי שאפשרו למורי להפעיל את
תכנית הלימודי . מכ נית להערי שמודעות ליסודות הקוהרנטיי של תכנית
לימודי עשויה לסייע למורי לאמצה.