דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שם השואל: משה ארז | הקטגוריה: כושר גופני | תאריך: 11/10/2017

חדר כושר בבניין מגורים

השאלה:

מאיזה גיל ניתן להתאמן בחדר כושר ? יש לי חדר כושר פרטי בבניין מגורים וילדים מעל גיל 16 מעוניינים להתאמן הם מותר להם ? ראיתי שבוטלה התקנה שמחייבת מדריך בחדר כושר.

התשובה:

 שים לב כי הפטור מחובת נוכחות מדריך בחדר כושר בבתי מגורים ובבתי מלון אינו חל על קטינים ולפיכך קטינים (עד גיל 18) רשאים להתאמן גם בחדרי כושר כאלה (שיש להם פטור מחובת נוכחות מדריך), רק בנוכחות מדריך. בחדרי כושר בהם יש מדריך שעבר הכשרה באימון קטינים מותר להתאמן החל מגיל 6 בתנאי שחדר הכושר מתאים לאימון קטינים.

תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר), תשע"ג-2013

 רשויות ומשפט מנהלי– רישוי – בריאות – מכוני כושר

תוכן עניינים

סעיף 1

פטור מנוכחות מדריך בבניין מגורים

2

סעיף 2

פטור מנוכחות מדריך במקום עבודה

2

סעיף 3

פטור מנוכחות מדריך בבתי מלון

2

סעיף 4

חובת הצבת שלט

2

סעיף 5

שמירת דינים

2

סעיף 6

תחילה

2

 

 

 תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר), תשע"ג-2013*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 

פטור מנוכחות מדריך בבניין מגורים

1.       מכון כושר המצוי בבניין מגורים יהיה פטור מנוכחות מדריך אם הוא משמש את המתגוררים בבניין באופן בלעדי ואינו פתוח לציבור
          הרחב.

 

פטור מנוכחות מדריך במקום עבודה

2.    מכון כושר במקום עבודה יהיה פטור מנוכחות מדריך אם מתקיימים בו כל אלה:
        (1) הוא משמש את עובדי מקום העבודה בלבד ואינו  פתוח לציבור הרחב;
        (2) מספרם של העובדים באותו בניין או מתחם שבו מצוי מכון הכושר, אינו עולה על 1,000.

 

פטור מנוכחות מדריך בבתי מלון

3.    מכון כושר המצוי בבית מלון, כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976, יהיה פטור מנוכחות מדריך אם מתקיימים בו כל
        אלה:
(1) הוא משמש את אורחי בית המלון שאינם מחזיקים במנוי לשימוש בחדר הכושר ושאינם קטינים בלבד; לעניין סעיף זה, "מנוי" –
      הרשאה, בכל צורה שבה היא ניתנת, להשתמש במיתקני הכושר בחדר הכושר בלבד שלא כחלק מהתקשרות עם בית המלון לצורכי
      נופש;
(2) הנהלת בית המלון יידעה את המתארחים בו שהחוק אוסר על אימון קטינים בלא נוכחות מדריך לאימון קטינים בעת החתימה על
      ההתקשרות עם המלון או שבעת מסירת המפתח לחדר המלון נמסר למתקשר או למקבל המפתח, לפי העניין, טופס הכולל את נוסח
      השלט האמור בתקנה 4.

 

חובת הצבת שלט

4.       (א)  בכניסה לחדר כושר שניתן לגביו פטור כאמור בתקנות אלה, במקום בולט לעין –

          (1)  יוצב שלט ונוסחו יהיה "לידיעתך: החוק מחייב נוכחות מדריך לאימון קטינים בעת אימון קטינים בחדר הכושר";
          (2)  בכל עת שאין נוכחות של מדריך לאימון קטינים בחדר הכושר – יוצב שלט נוסף, או שהשלט האמור בפסקה (1) יכלול גם כיתוב
                 בנוסח הזה: "לתשומת לבך: כעת לא נוכח מדריך לאימון קטינים בחדר הכושר".
           (ב) בשלט לפי סעיף קטן (א) יתקיימו התנאים האלה:
           (1)  השלט יהיה מחומר קשיח, למעט קרטון ומידותיו 50x40 סנטימטרים לפחות;
           (2)  האותיות בשלט יהיו בצבע שחור ובגודל אחיד של 2.5x2.5 סנטימטרים לפחות;
           (3)  גובה השלט יהיה בין 1.80 מטרים לבין 2.20 מטרים מהרצפה והשלט לא יוסתר על ידי חפץ כלשהו.

 

שמירת דינים

5.       אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3(ב)(1) לחוק המחייב נוכחות של מדריך לאימון קטינים בכל עת שקטינים
          מתאמנים בחדר הכושר.

 

תחילה

6.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 
 
ט"ז בתמוז התשע"ג (24 ביוני 2013)                                    לימור לבנת
                                                                                      שרת התרבות והספורט


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.