facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מידע לסוקרים

סוקרים עמיתים הם מומחים בתחום הדעת של המאמרים אשר מוגשים למערכת כתב עת בתנועה. מטרת הסיקור היא לספק חוות דעת מקצועית ולהמליץ למערכת בנוגע להחלטה באשר להתאמת כתב היד לפרסום. 

מערכת בתנועה מבטיחה תהליך יעיל והוגן של סיקור כתבי יד שהוגשו לפרסום, שמטרתו הבטחת איכות כתב היד. 

היבטים אתיים של סיקור כתבי היד: 

כתב יד הנסקר הוא מסמך אנונימי, גם שמות הסוקרים נשארים אנונימיים, והם מתבקשים לא להזדהות מול המחברים של כתב יד.  

אין לדון או לגלות לאחרים מידע כלשהו על כתב יד שהוגש לפרסום.

על הסוקרים להימנע ממצבי ניגוד עניינים העשויים להשפיע על תוצאות הסיקור. ניגוד עניינים יכול להתייחס למחברים או לתוכן הכתב יד. יש להימנע מסיקור המאמר במידה והסוקר מזהה את המחבר או כל מצב אחר של ניגוד אינטרסים.   

הגשת חוות דעת של הסוקר: 

הגשת חוות דעת מתבצעת במערכת הממוחשבת, בה נמצא המאמר באופן מקוון.

ההנחיות:

יש להוריד בקישור קובץ PDF עם שורות ממוספרות לנוחיות הסקירה (לא לסקור את המאמר מהחלון שנפתח, אלא רק מהקובץ המצורף). 

              • התאמת הנושא לכתב העת

              • הוספת ידע חדש לתחום

              • בהירות וקוהרנטיות הכתיבה

              • סקירת ספרות וביסוס הרציונל

              • השיטה ומערך המחקר

              • ניתוח נתונים

              • הדיון

בנוסף, הסוקר יתבקש להוסיף הערות לעיני עורך בלבד והערות לעיני עורך ומחבר.

כמו כן נא להעלות קובץ עם הערות ספציפיות, בהן במידה שההמלצה היא חיובית, יש להכין את הסיקור כך שיאפשר למחברים לשפר את כתב היד באופן מיטבי. מומלץ להשתמש בדף התבנית המצ"ב, ולהקפיד על התייחסות למספרי עמוד ושורות. כמו כן רצוי לעיין בהנחיות למחברים. 

אנו מבקשים לספק הערות ענייניות ולזכור שסיקור עמיתים הוא תהליך חברתי שנחוץ ומועיל לפיתוח הידע בתחום הדעת.

נגישות