facebook tracking pixel
חיפוש סגור

סימה זך | פסיכולוגיה של הספורט | 13/11/2015

מורים לחינוך גופני ו"אופק חדש"

 

עמדות מורים לחינוך גופני כלפי שינוי - מקרה רפורמת "אופק חדש"

 תקציר מאמר של המרצות במכללה ד"ר סימה זך וד"ר ורדה אינגלס

 

ענת דרייגור בשיעור כדורסל

 

 

 

 

הרקע למאמר הנוכחי הוא הסכם "אופק חדש" שנחתם בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות המורים במטרה לצמצם פערים בחינוך, לשפר את הישגי התלמידים, לטפח תלמידים מתקשים ומצטיינים ולחזק את מעמד המורה בחברה. במהותה, משנה הרפורמה את שכר המורים, את דרגות קידומם, את היקף שעות ההוראה ואת היקף שעות השהייה של המורה בבית הספר. 

מטרות המחקר הנוכחי היו: 1) לבחון מה הם דפוסי ההתנהגות המדווחים של המורים לחינוך גופני, בכל הקשור לפעילויות הנובעות מרפורמת "אופק חדש"; 2) לבחון את עמדות המורים כלפי השינוי שבא בעקבות יישום רפורמת "אופק חדש" ובנוסף לכך לברר אם הבדלים במשתני הרקע של המורים מסבירים הבדלים בעמדותיהם; ו-3) לבחון אילו משתנים מסבירים עמדה חיובית או שלילית כלפי הרפורמה.

 במחקר השתתפו 381 מורים לחינוך גופני מבתי ספר יסודיים ומחטיבות הביניים, מששת מחוזות הפיקוח של משרד החינוך, המייצגים מגזרים שונים.

שני שאלוני דיווח עצמי שימשו במחקר: "שאלון יישום 'אופק חדש' בחינוך הגופני" ו"שאלון העמדה כלפי שינוי".

  תוצאות המחקר מראות כי השעות הפרטניות ושעות השהייה שנוספו במסגרת הרפורמה  משמשות את המורים בכל המטלות הנדרשות מהם בהוראת החינוך הגופני. המורים הגיעו להשתלמות מתוך מוטיבציה פנימית לקידום וללא דרישה מיוחדת מהמערכת, מהמנהל או מהמפקח. בנוסף לכך ציינו המורים כי ההכנה לרפורמה לא הייתה מספקת. לדעת רובם ההכנה בישיבות המורים לא הייתה יעילה, והדעות בנוגע למקומה של המנהלת בהכנה לקראת הרפורמה היו חלוקות. השינוי המשמעותי ביותר היה הכבדה בעומס בעבודה. ניתוחי רגרסיה העלו כי מעורבות תלמידים בחיי בית הספר, ההכנה לקראת הרפורמה ומעמד המורה מסבירים 32.7% מהשונות של עמדתם החיובית של המורים לשינוי, ואילו מעמד המורה, עומס בעבודה והשתלמויות מסבירים 8% מהשונות של עמדתם השלילית. ממצאים אלה שופכים אור על חשיבות יחסי מורה-תלמיד, על החשיבות של הכנת צוות לקראת השינוי ועל החשיבות שמייחסים מורים לחינוך גופני למעמדם המקצועי.

 

מקור: סימה זך וורדה אינגלס. עמדות מורים לחינוך גופני כלפי שינוי – מקרה רפורמת "אופק חדש". עיונים במנהל ובארגון החינוך. כרך 34, תשע"ה (2015), 263-243.

 

יש לך שאלה למומחים של המכללה האקדמית בוינגייט ? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.

 

מאמרים רלוונטים נוספים

שכיחות פציעות רגליים והגורמים הקשורים להן בקרב חיילי חי"ר בקורס מכי"ם

19/12/2019

קרא עוד

האפקט של הגיל והמהירות על תאוצת הצעדים של ילדים בגיל בית הספר היסודי

26/12/2019

קרא עוד

השפעת מוזיקה על ביצועים אירוביים ואנאירוביים של ילדים בעלי עודף משקל

19/03/2020

קרא עוד

תכנית לעידוד הרגלי תזונה נכונה

20/10/2011

עידוד ילדים לאכול ארוחת בוקר

קרא עוד

דרכים להערכת הסף האנאירובי

23/10/2011

במחקר שפורסם לאחרונה הושוו שני מבדקים קצרים המבוצעים בפגישת מעבדה אחת, להערכת הסף האנאירובי למבדק ה

קרא עוד

אימון הפוגות למרחקים בסדר עולה לעומת אימון הפוגות למרחקים בסדר יורד

22/03/2020

קרא עוד