facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

הליך ההרשמה

כיצד נרשמים בפועל לתואר השני?

1.      על המועמד  לשולח גיליון ציונים של התואר הראשון יחד עם תעודה ואישור זכאות לתואר.

2.      במידה והמועמד אכן עומד בכל תנאי הקבלה ונמצא כמתאים, תשלח אליו רכזת הלימודים טפסי הרשמה לתואר השני,  אותם יש למלא ולהחזיר סרוק במייל secmed@wincol.ac.il  במידה והמועמד איננו עומד בתנאי הקבלה המפורטים באתר, יישלח מכתב דחייה. וועדת חריגים תתאפשר במקרים מיוחדים.

3.     יש לשלם דמי רישום ע"ס 456 ₪ דרך רכזת הלימודים בטל' 09-8639307 או דרך הגזברות בטלפון מספר 234 /09-8639264

4.      לאחר תשלום דמי הרישום יוכנס המועמד למערכת הלומדים, ויישלח אליו מכתב קבלה ללימודים

5.      בהמשך ועד כשבועיים  טרם תחילת הלימודים יש לבצע תשלום דמי מקדמה 1300 ₪ (ע"ח שכר הלימוד).

6.      לאחר תשלום דמי המקדמה, תשובץ מערכת השעות

7.      תחילת לימודים במועד שייקבע מדי שנה