facebook tracking pixel
חיפוש סגור

מידע לסוקרים

סוקרים עמיתים הם מומחים בתחום הדעת של המאמרים אשר מוגשים למערכת כתב עת. מטרת הסיקור היא לספק חוות דעת מקצועית ולהמליץ למערכת בנוגע להחלטה באשר להתאמת כתב היד לפרסום. 
המערכת מבטיחה תהליך יעיל והוגן של סיקור כתבי יד שהוגשו לפרסום, שמטרתו הבטחת איכות כתב היד. 

היבטים אתיים של סיקור כתבי היד: 

 • כתב יד הנסקר הוא מסמך אנונימי, גם שמות הסוקרים נשארים אנונימיים, והם מתבקשים לא להזדהות מול המחברים של כתב יד.  
 • אין לדון או לגלות לאחרים מידע כלשהו על כתב יד שהוגש לפרסום.
 • על הסוקרים להימנע ממצבי ניגוד עניינים העשויים להשפיע על תוצאות הסיקור. ניגוד עניינים יכול להתייחס למחברים או לתוכן הכתב יד. יש להימנע מסיקור המאמר במידה והסוקר מזהה את המחבר או כל מצב אחר של ניגוד אינטרסים.   

הגשת חוות דעת של הסוקר: 

הגשת חוות דעת מתבצעת במערכת הממוחשבת, בה נמצא המאמר באופן מקוון.
ההנחיות:

 •  לאחר הכניסה למערכת הסוקר יראה את כותרות המאמרים, אשר נמסרו לו לסקירה (בהווה או בעבר). יש לבחור באפשרות העריכה למאמר ספציפי. 
 • בסיום המאמר ישנו קישור שנקרא קובץ המאמר:  לצפייה בקובץ.   יש להוריד בקישור קובץ PDF (לא לסקור את המאמר מהחלון שנפתח, אלא רק מהקובץ המצורף). 
 • הסוקר ימלא את חוות דעתו בטופס המקוון שנמצא באתר, כולל התייחסות ל-
     התאמת הנושא לכתב העת
     הוספת ידע חדש לתחום
     בהירות וקוהרנטיות הכתיבה
     סקירת ספרות וביסוס הרציונל
     השיטה ומערך המחקר
     ניתוח נתונים
     הדיון

     בנוסף, הסוקר יתבקש להוסיף הערות לעיני עורך בלבד והערות לעיני עורך ומחבר.

נא להעלות קובץ עם הערות ספציפיות במקום המיועד לכך באתר. 
יש להכין את הסיקור כך שיאפשר למחברים לשפר את כתב היד באופן מיטבי. להקפיד על התייחסות למספרי עמוד ושורות, כמו כן רצוי לעיין בהנחיות למחברים. 
אנו מבקשים לספק הערות ענייניות ולזכור שסיקור עמיתים הוא תהליך חברתי שנחוץ ומועיל לפיתוח הידע בתחום הדעת.

 • 232צפיות בעמוד
 • הורדות כ- PDF
 • צפיות במגזין דיגיטלי