facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

‬לימודי‭ ‬הלשון‭ ‬העברית‬‬

לימודי הלשון העברית

הסיווג בלשון עברית ייעשה עפ"י הרכיב המילולי במבחן הפסיכומטרי לנבחנים במבחן זה ולא על פי ציוני תעודת הבגרות. החלוקה לרמות לימוד, על פי הציון המסווג, תהא על פי המפורט להלן:

 

ציון ברכיב מילולי

בבחינה הפסיכומטרית

מספר ש"ש

בלימודי לשון במכללה

רמת לימוד הקורס במכללה

0-91

6

א' (לשון תגבור ) *

92-118

4

ב

119 ומעלה

2

ג'