facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

לימודי אנגלית

לימודי אנגלית

הערכת הידע באנגלית לצורך סיווג לרמות לימוד במהלך התואר הראשון תהיה אך ורק על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או על סמך מבחן אמי"ר. לא ניתן להעריך את הידע באנגלית על סמך בחינות פנימיות.

חלוקה לרמות עפ"י ציון הבחינה

 

שם הרמה

ציון פסיכומטרי

ציון אמי"ר

134 +

234 +

פטור

120-133

220-233

מתקדמים ב'

100-119

200-219

מתקדמים א'

85-99 *

185-199

בסיסי

70-84*

170-184

טרום בסיסי ב'

50-60*

150-169

טרום בסיסי א'

 

קורסי אנגלית הם קורסי חובה.

להלן מס' הדגשים חשובים בעניין קורסי אנגלית:

קורסים פרונטליים, קורסים מקוונים ומבחנים חיצוניים

על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה יש אפשרות ללמוד את קורסי האנגלית ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' (מטרום בסיסי א' עוברים ישירות לבסיסי), בסיסי ומתקדמים א', באופן פרונטלי בקורסים הנלמדים במכללה או באמצעות קורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה. קורס ברמת מתקדמים ב' נלמד באופן פרונטלי בלבד.

היות ולמידה עצמית אינה מתאימה לכולם, אנו ממליצים לסטודנטים לבדוק את התכנית המקוונת מבעוד מועד על מנת לקחת החלטה מושכלת

סטודנטים שיבחרו ללמוד קורס/ים ברמות טרום בסיסי (א' או ב'; מטרום בסיסי א' עוברים ישירות לבסיסי), בסיסי ו/או מתקדמים א' באופן מקוון, ירשמו למבחן אקסטרני (חיצוני), להלן מבחני רמ"א (רמות מיון אנגלית), יציינו שהם מבקשים להעביר הציון למכללה ויציגו את הציון בקורס במנהל לומדים-דקנט.