facebook tracking pixel
חיפוש סגור

לימודים קודמים

לימודים קודמים

הכרה בלימודים קודמים תינתן אם התקיימו התנאים הבאים:


לקבלת ההכרה יש להגיש מסמכים רשמיים ליחידה לרישום ולקבלה שיצוין בהם: שם המוסד שבו התקיימו הלימודים, שם הקורס, שם המרצה, התואר האקדמי של המרצה, מכסת שעות הלימוד, הציון, שנת הלימודים והמסגרת או התואר שלקראתו נלמד הקורס

על הסטודנט לצרף את הסילבוס של הקורסים שעבורם מבוקשת ההכרה. פרטים אלה יש לבקש מהמוסד שבו נלמדו הקורסים ולהגישם ליחידה לרישום ולקבלה.

קבלת ההכרה (אקרדיטציה) אינה הליך אוטומטי, והמכללה אינה מתחייבת להעניקה בכל תנאי.

מאמרים רלוונטים נוספים

לימודים קודמים

29/09/2015

לימודים קודמים

קרא עוד