facebook tracking pixel

תואר שני בחינוך גופני מידע כללי

הורדת העמוד כקובץ- pdf | הורדת העמוד כקובץ word | הורדת העמוד כקובץ אודיו


עבודה סמינריונית | עבודת גמר | אתיקה וכתיבה אקדמית | לפרטים וקשר


 • המכללה האקדמית בוינגייט היתה המכללה האקדמית לחינוך הראשונה שקיבלה אישור מל"ג לקיום תוכנית עצמאית של תואר ראשון מוסמך במדעי החינוך הגופני - MPE בשנת 2001
 • בשנת 2005 הייתה שוב המכללה האקדמית לחינוך הראשונה שקיבלה אישור לקיום תוכנית מוסמך עם תזה
 • בשנת 2015 המל"ג אישר הסמכת קבע לתוכנית ה- MPE 
 • בדצמבר 2016 המל"ג אישר את תוכנית נוספת לתואר שני שעוסקת בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא. התוכנית מיועדת להתחיל בתשע"ח

מסלולים בתואר שני:


תואר שני בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא MEd


תואר שני במדעי החינוך הגופני MPE


עבודה סמינריונית:

 • אלו הן עבודות אקדמיות תמציתיות שהסטודנט יכתוב באופן עצמאי לאחר תיאום ואישור מנחה מחברי סגל התואר השני.
 • העבודה יכולה להיות עיונית או מחקרית
 • 2 עבודות סמינריוניות ייכתבו אצל 2 מנחים שונים
 • יש אפשרות שאחד המנחים הללו ינחה גם עבודת גמר/תזה
 • המנחה אחראי על העברת הציון למזכירות התואר השני

עבודת גמר:

 • זוהי עבודה אקדמית, במסגרתה הסטודנט מחויב באיסוף נתונים לאחר פיתוח רציונל עיוני, שאלת מחקר ושיטה מדעית (המבוססת על עקרונות רלוונטיים לנושא העבודה (ממדעי החיים, ההתנהגות או הרוח – כמו בהיסטוריה של הספורט)
 • העבודה מתבצעת עם מנחה מחברי סגל התואר השני שאישר את טופס ההצעה שהגיש הסטודנט
 • לאחר אישור הטיוטה הסופית של העבודה על ידי המרצה תישלח העבודה לחבר סגל נוסף לשיפוט ולאחר מכן ייקרא הסטודנט להגן על העבודה במסגרת בחינת גמר על ידי המנחה והשופט הנוסף

אתיקה וכתיבה אקדמית

 • עבודות איסוף נתונים המתבצעות על בני אדם חייבות באישור וועדת אתיקה מוסדית ולעתים, בהתאם לעניין, ב"וועדת הלסינקי" במוסד רפואי
 • איסוף הנתונים צריך לעמוד בקריטריונים של אתיקה מקצועית ומחקרית ולא לגרום לסבל או נזק כלשהו למשתתפים
 • כתיבת העבודה צריכה להתבסס על חומר מקורי ומקורות עובדתיים ופרסומים מדעיים אחרים, שיש לקשר לסימוכין בפורמט המקובל בתחום הדעת 
 • לפרטים נוספים ראה הנחיות לכתיבה אקדמית
תמונת גלריה תואר שני בחינוך גופני תמונת גלריה תואר שני בחינוך גופני תמונת גלריה תואר שני בחינוך גופני תמונת גלריה תואר שני בחינוך גופני
[x] סגור
כפתור צור קשר

accessibility