דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 18/05/2016

הנחיות הרשמה וביטול השתתפות בקורסים

בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי

הנחיות כלליות

כיצד נרשמים לקורסים?

כפתור הרשמה מקוונת נמצא בדף המידע של כל קורס ובאתר האינטרנט של בית הספר

תהליך ההרשמה כולל מילוי טופס מקוון ותשלום של דמי רישום באמצעות כרטיס אשראי

במקרה שאין אפשרות לבצע הרשמה מקוונת יש לפנות למשרדי בית הספר ונסייע לכם בתהליך הרישום.

כתובת אתר בית הספר: www.wincol.ac.il/xcool

דוא"ל: xcool@l-w.ac.il טל': 09-8639263 פקס: 09-8639299

 

פתיחת כל הקורסים מותנית במספר הנרשמים. המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח את הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה יוחזרו דמי ההרשמה ודמי ההשתתפות בקורס, אם שולמו.

 

מסמכי הרשמה

כחלק מתהליך ההרשמה יש להעביר למזכירות בית הספר:

 1. תמונת פספורט
 2. אישור רפואי המעיד על כשירות להשתתפות בקורס / בפעילות גופנית / בטיולים / בפעילות אתגרית
 3. צילום / העתק של תעודות השכלה – על פי דרישות הסף לכל קורס
 4. בקורסים הכוללים נסיעה לחו"ל - תצלום דרכון תקף לפחות לשישה חודשים ממועד הנסיעה

 

דמי השתתפות ותשלום שכר לימוד

 1. את דמי ההשתתפות בכל קורס קובעת המכללה, והם מפורסמים בידיעון של בית הספר ובאתר המכללה.
 2. הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעור דמי ההשתתפות בקורסים, את תנאי התשלום ואת מועדיו על פי שיקול דעתה.

 

הענקת תעודות גמר / תעודות מדריך

הענקת תעודות גמר / השתתפות בקורסי בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי מותנית בעמידה בדרישות האלה:

 1. רכז הקורס אישר שהתלמיד סיים את כל חובותיו הלימודיים, לרבות הגשת עבודות והצלחה במבחנים.
 2. התלמיד שילם את דמי ההשתתפות בקורס במלואם, ואין לו חובות כספיים למכללה.
 3. התלמיד הציג תעודה המעידה על סיום בהצלחה של קורס מגישי עזרה ראשונה (בהיקף שעות הנדרש בקורס)

 

מבחני גמר והסמכה

 1. בקורסי הכשרת מדריכים יתקיימו מבחני גמר עיוני ומעשי.
 2. בחלק מהקורסים יבחן את התלמידים בוחן מקצועי חיצוני
 3. תלמיד שלא יעבור את מבחן ההסמכה יהיה רשאי לגשת למבחן נוסף (מועד ב)
 4. בקורס מדריכים לגלישה ממצוקים יידרש למבחן נוסף תשלום נוסף על דמי ההשתתפות ששולמו לקורס.

 

תקנון המכללה

כל המשתתפים בקורסי בית הספר לתיירות ולפנאי אתגרי הם תלמידי המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) לכל דבר ועניין, וחלות עליהם הזכויות והחובות כפי שהן מופיעות בתקנון המכללה ובנוהלי בתי הספר ללימודי תעודה והשתלמויות של המכללה.

להנהלת בית הספר יש הסמכות להפסיק לימודים או לא להעניק תעודת גמר לתלמיד אשר יימצא לא מתאים לקורס או למקצוע הנלמד על רקע תפקוד אישי, חברתי או לימודי.

 

ביטול הרשמה או השתתפות בקורס

על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים יש להודיע בכתב למזכירות בית הספר

לכתובת xcool@wincol.ac.il

הודעות בטלפון או בעל פה לא ייחשבו להודעת ביטול.

בהודעת הביטול חייבים להופיע הפרטים הבאים:

תאריך, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת הזהות, מספר טלפון נייד, שם הקורס, סיבת ביטול ההרשמה

המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או חיוב דמי השתתפות ייקבע על פי היום שבו הגיעה ההודעה בכתב למזכירות בית הספר.

 

כללי ביטול הרשמה או ביטול השתתפות בקורסים

 

ביטול הרשמה לפני מועד פתיחת הקורס

 1. ביטול ההרשמה עד 14 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס, יוחזר שכר הלימוד במלואו, אם שולם, לבד מדמי רישום (שלא יוחזרו).
 2. ביטול ההרשמה מ-13 ימי עסקים ועד יום לפני פתיחת הקורס, יחויב הנרשם בתשלום של 10% מדמי ההשתתפות בקורס נוסף על דמי הרישום.

החזר דמי רישום

דמי הרישום או כל תשלום אחר, אם שולם, יוחזרו במלואם רק במקרים אלה:

 1. התלמיד לא עמד בתנאי הקבלה לקורס או לא עבר בהצלחה את תהליך המיון לקורס.
 2. המכללה החליטה שלא לפתוח את הקורס מכל סיבה שהיא.

 

ביטול השתתפות בקורסים שמשכם עד שישה חודשים

תלמיד שיבטל השתתפותו מיום פתיחת הקורס ואילך בקורס שמשכו הוא עד שישה חודשים יחויב בתשלום מלא של דמי השתתפות לאותו קורס (100% שכר לימוד) ולא יוכל לקבל החזר שכר לימוד.

 

ביטול השתתפות בקורסים שמשכם עולה על שישה חודשים (למעט קורס מורי דרך)

 1. הפסקת לימודים מיום פתיחת הקורס ועד 30 יום לאחר מועד פתיחת הקורס תחייב את התלמיד בתשלום של 25% מדמי ההשתתפות של אותו קורס נוסף לדמי הרישום.
 2. הפסקת לימודים מ-31 יום ממועד פתיחת הקורס ועד 60 יום ממועד פתיחת הקורס תחייב את התלמיד בתשלום של 50% מדמי ההשתתפות באותו קורס נוסף לדמי הרישום.
 3. הפסקת לימודים מ-61 יום ממועד פתיחת הקורס תחייב את התלמיד בתשלום מלא של דמי ההשתתפות בקורס (100% שכר לימוד) נוסף לדמי הרישום.
 4. אי-תשלום דמי ההשתתפות בקורס עד לתום שנת הלימודים שבה נלמד הקורס יחייב את התלמיד בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית פיגורים בשיעור שתקבע באותה שנת לימודים הנהלת המכללה. הפרשי ההצמדה יחושבו מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

 

ביטול הרשמה והשתתפות בקורסי מורי דרך

לאחר קבלת הודעה מטעם בית הספר שהתלמיד עבר בהצלחה את תהליך המיון לקורס, והוא עונה על כל דרישות הסף על פי הגדרת משרד התיירות, ישלם התלמיד מקדמה על סך 10% מדמי ההשתתפות בקורס, שתהיה חלק משכר הלימוד בקורס. תשלום מקדמה הוא תנאי לשריון מקום בקבוצת הלימוד של הקורס.

 1. אם תבוטל ההרשמה עד 14 ימי עסקים לפני יום פתיחת הקורס, תוחזר המקדמה בניכוי דמי הרישום.
 2. אם תבוטל ההרשמה מ-13 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס, לא יוחזרו המקדמה ודמי הרישום ששולמו.
 3. אם תבוטל ההשתתפות בקורס מורי דרך מיום פתיחת הקורס ועד 30 יום לאחר מועד פתיחת הקורס, יחויב התלמיד בתשלום של 50% מיתרת דמי ההשתתפות בקורס לאחר תשלום המקדמה נוסף על דמי הרישום.
 4. אם תבוטל ההשתתפות בקורס מורי דרך מ-31 יום מיום פתיחת הקורס, יחויב התלמיד בתשלום של 100% מדמי ההשתתפות בקורס, ולא יהיו החזרי שכר לימוד.

 

ביטול הרשמה והשתתפות בקמפוסים "הכשרות אזוריות" של מדריכי טיולים במערכת החינוך

החזר דמי השתתפות בקמפוסים "הכשרות אזוריות" למדריכי טיולים יהיה על פי הפירוט הזה:

 

 1. עד 7 ימי עסקים לפני פתיחת הקמפוס – תשלום של 10% מדמי ההשתתפות
 2. מ-7 ימי עסקים לפני פתיחת הקמפוס ועד 3 ימי עסקים – 30% מדמי ההשתתפות
 3. מ-3 ימי עסקים לפני פתיחת הקמפוס יחויב התלמיד בדמי השתתפות מלאים

 

ימי השתלמות וריענון ביטחון ובטיחות או ריענון עזרה ראשונה

ביטול הרשמה לימי השתלמות לא יזכה בהחזר שכר לימוד, והתלמיד יחויב בתשלום מלא של דמי השתתפות

 

תשלום באמצעות פיקדון צבאי

המבקשים לשלם את דמי ההשתתפות באמצעות פיקדון צבאי (רק בקורסים שאושרו לכך):

 1. ישלמו את דמי הרישום באמצעות כרטיס אשראי במועד ההרשמה.
 2. יתבקשו למסור מספר כרטיס אשראי לביטחון. אם לא יוסדר התשלום באמצעות הפיקדון, תגבה המכללה את דמי ההשתתפות בקורס מכרטיס האשראי.
 3. יעבירו את ספח התשלום, באמצעות הפיקדון, חתום על ידי בנק הדואר, למזכירות בית הספר עד למועד פתיחת הקורס.