facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 18/05/2016

הליך ההרשמה

יש למלא טופס הרשמה (2 דפים) ולהעבירו למזכירות בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי

טופס הרשמה  לשנת תשע”ט

טל: 09-8639263

פקס 09-8639299 

דוא"ל : xcool@wincol.ac.il


כל הנרשמים מתבקשים לצרף למסמכי ההרשמה:

שתי תמונות פספורט
אישור רפואי המעיד על כשירות להשתתף בפעילות ספורטיבית ובטיולים.
לנרשמים לקורס מורי דרך — יש למלא שאלון משרד התיירות ולצרף אליו תעודות המעידות על השכלה.
לנרשמים לקורס מדריכי טיולים במערכת החינוך — יש למלא שאלון משרד החינוך למועמד ולצרף צילום של תעודת הבגרות/תעודת השכלה.
לנרשמים לקורסים הכוללים נסיעה לחו”ל — יש לצרף למסמכי ההרשמה צילום של דרכון. יש להקפיד שהדרכון יהיה בתוקף לפחות חצי שנה ממועד הנסיעה.
לנרשמים לקורסים בנהיגת שטח — יש לצרף למסמכי ההרשמה צילום של רישיון נהיגה, רשיון רכב השטח שברשותכם וביטוח בתוקף.
 
 
תשלומים
שכר לימוד: שכר הלימוד בקורס מופיע בידיעון הקורסים של בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי בדפי המידע
המוקדשים לכל קורס ובאתר האינטרנט של בית הספר והמכללה האקדמית בוינגייט. מחירי הקורסים
הרשומים בחוברת או באתר בית הספר ופרסום אחר אינם כוללים דמי רישום.
דמי רישום: 350 ₪.
 
ללא תשלום דמי רישום הרשמת התלמיד אינה תקפה ומקומו בקורס אינו מובטח
תלמיד הנרשם ליותר מקורס אחד ישלם דמי רישום רק פעם אחת
דמי רישום בקורסים רב - שנתיים ייגבו רק בשנה הראשונה של הקורס
דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה חוץ מאשר במקרים של אי פתיחת הקורס על ידי המכללה
בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח קורס מכל סיבה שהיא.
במקרה כזה יוחזרו לנרשמים דמי ההרשמה ושכר הלימוד (אם שולמו)
מקדמה לקורס ״מורי דרך״: מועמד לקורס ״מורי דרך״ שעבר את הליך הקבלה לקורס ישלם מקדמה
ע״ס 2,000 ש״ח. התשלום מהווה תנאי לשריון מקום בקבוצה.
 

ביטול הרשמה ו/ או הפסקת לימודים:

על ביטול הרשמה או על הפסקת לימודים יש להודיע בכתב לבית הספר לתיירות ופנאי אתגרי. את ההודעה ניתן לשלוח בדואר, בפקס או בדוא״ל.
על הודעת הביטול לכלול את שם התלמיד, תעודת זהות, שם הקורס, קוד הקורס ותאריך הבקשה.
המועד הקובע לעניין חישוב החזרים או חיוב שכר לימוד יהיה התאריך של קבלת ההודעה בכתב במשרדי בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי.
 
החזר כספי של שכר לימוד, על פי כללי ההחזר הרשומים להלן, יבוצע באמצעות העברה בנקאית בלבד תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה על ביטול הלימודים, אל חשבון הבנק כפי שנרשם בטופס ההרשמה.
 
כללים להחזר שכר לימוד בקורסים שמשכם למעלה מ 6- חודשים:
ביטול הרשמה לפני מועד פתיחת הקורס:
ביטול הרשמה עד 14 יום לפני מועד פתיחת הקורס יזכה את הנרשם במלוא שכר הלימוד, אם שולם.
במקרה זה יחויב התלמיד בתשלום דמי רישום בלבד.
ביטול הרשמה בתקופה שבין 14 יום לפני מועד פתיחת הקורס ועד יום לפני פתיחת הקורס יחייב את
הנרשם בתשלום של 10% משכר הלימוד של אותו קורס.
 
הפסקת לימודים והחזרי שכר לימוד בתכניות לימוד ארוכות (מעל 6 חודשים)
הפסקת לימודים בתקופה שבין מועד פתיחת הקורס ועד חודש לאחר מועד פתיחת הקורס תחייב את הסטודנט בתשלום של 25% משכר הלימוד המלא של אותו קורס.
הפסקת הלימודים בתקופה שבין חודש ממועד פתיחת הקורס ועד חודשיים לאחר מועד פתיחת הקורס תחייב את הסטודנט בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא של אותו קורס.
 
*הפסקת הלימודים בתקופה שבין חודשיים ממועד פתיחת הקורס ועד שלושה חודשים לאחר מועד פתיחת הקורס תחייב את הסטודנט בתשלום של 75% משכר הלימוד המלא של אותו קורס.
 
הפסקת הלימודים יותר משלושה חודשים לאחר מועד פתיחת הקורס תחייב את הסטודנט בתשלום מלא של שכר הלימוד של אותו קורס.
 
אם לא שולם שכר לימוד עד תום שנת הלימודים שבה למד הסטודנט, יחויבו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית בשיעור שייקבע באותה עת, ומעת לעת, בידי הנהלת המכללה. הפרשי ההצמדה יחושבו מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.
 
הפסקת לימודים בקורסים (קורסים שהמשך שלהם עד שישה חודשים) במקרה של הפסקת לימודים בקורסים אשר משך הלימוד בהם עד 6 חודשים התלמיד יחויב בתשלום מלא של שכר הלימוד ולא יהיו החזרי שכר לימוד.
 
תלמיד שאינו יכול להמשיך את לימודיו בקורס מכל סיבה שהיא יוכל להצטרף לקבוצה אחרת, על בסיס מקום פנוי ולהשלים את הלימודים ללא תשלום נוסף (חוץ מדמי רישום כפי שייקבעו באותה שנת לימודים.
 

הענקת תעודות מדריך

הענקת תעודות מדריך על ידי בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי מותנית בעמידה בדרישות שלהלן: רכז הקורס אישר שהתלמיד סיים את כל חובותיו הלימודיים בקורס, לרבות הגשת עבודות ומבחנים וציון הגמר שלו הוא 70 לפחות.
 
גזברות המכללה אישרה שהתלמיד שילם את שכר הלימוד במלואו ואינו חייב כספים למכללה התלמיד הציג במשרדי בית הספר תעודה המעידה שסיים בהצלחה קורס מגישי עזרה ראשונה בחברה מוכרת, בהיקף שעות הנדרש לכל קורס.
תעודת מגיש עזרה ראשונה שבידי התלמיד תהיה תקפה לשישה חודשים לפחות מיום סיום הקורס.
 
מבחני גמר
בכל הקורסים של הכשרות מדריכים יתקיימו מבחני גמר עיוני ומעשי בגלישה ממצוקים ייעשה מבחן הגמר על ידי בוחן חיצוני ניטרלי אשר אינו מכיר את הנבחנים תלמיד שלא יעבור את מבחני ההסמכה בקורס מדריכי גלישה ממצוקים יהיה רשאי לגשת למבחן במועד אחר. המבחן במועד האחר יהיה בתשלום, כפי שייקבע על ידי הנהלת בית הספר.
 

תקנון המכללה

המשתתפים בקורסים הם תלמידי המכללה לכל דבר ועניין, וחלות עליהם הזכויות והחובות המופיעות בתקנון המכללה המופיע בידיעון בתי הספר ללימודי תעודה והשתלמויות