דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מבחן הכושר הגופני הבסיסי בצה"ל בשנים 2015-1948: התפתחות וסקירה ביקורתית

דוד בן-סירא 1, עינת ינוביץ'1, נורית שרביט, דניאל בן-דב3,  אורן גיל4

1 המכללה האקדמית בוינגייט

2 מנהל הספורט

3 יועץ בתחום הכושר הגופני ואורח חיים פעיל

4 אל"מ במילואים לשעבר רמ"ח כושר קרבי


רמת הכושר הגופני של החיילים בצה"ל מהווה מרכיב חשוב בכשרות החייל והיחידה. בצה"ל נהוגים מבחנים שונים בכושר גופני ובכושר קרבי לשם בקרה, מעקב והסמכה. מטרת סקירה זו לתאר את התפתחותו ההיסטורית של מבחן הכושר הגופני הבסיסי בצה"ל ולהעריך את הרציונל לשינויים שהתחוללו בו עד לעיצובו מחדש בשנת 2014. הסקירה מבוססת בעיקרה על הוראות הגופים הממונים על הכושר הקרבי בצה"ל, והיא מלווה בניתוח ביקורתי של המבחנים ושל השינויים שנערכו בהרכבם, בשימוש בהם ובאמות המידה להערכתם. בדיון עומד לבחינה התוקף של הרכב המבחנים ואמות המידה לעמידה בהם ביחס למטרות המוצהרות של השימוש המיועד להם, כגון קבלת מידע על יכולתו הגופנית של החייל כפרט ושל המסגרת בכלל; בקרה על ביצוע ואיכות תכנית האימון הגופני; בקרה על המאמצים הגופניים בשלבי השירות השונים של החייל בצה"ל; הצבת אתגר לחייל לשיפור כושרו הגופני; עמידה במבחן כתנאי להסמכה בהכשרות ובקורסים; הקניית מודעות לפעילות גופנית ואורח חיים בריא לשם שמירה על הבריאות; עידוד החיילים/ות להתאמן ולשפר את יכולתם הגופנית וכושרם הקרבי ולעמוד בדרישות שנקבעו באמצעות הענקת אותות. ככלל, ניתן לקבוע כי תוקף הקריטריון של המבחנים ביחס למטרות אלו לא מוסד, והוא לוקה בחוסר ראיות. 

תארנים:  מבחני כושר גופני, צה"ל, תוקף.

לקריאת המאמר המלא

 

Basic personal fitness tests in the Israel Defense Forces, 1948-2015: Development and critical assessment

D. Ben-Sira, E. Yanovich, N. Sharvit, D. Ben-Dov, O. Gil

 The level of physical fitness in the Israel Defense Forces (IDF) is an important component in the total fitness of the individual soldier, as well as of the whole unit.  A variety of physical and combat fitness tests exist for the purposes of control, monitoring and qualification. The aim of this review is to describe the historical development of the basic personal fitness test in the IDF and to assess the rationale for the modification that took place in 2014. The review is based primarily on official documents of the IDF authorities who were in charge of combat fitness. The review includes a critical analysis of the tests, of the ongoing modifications of their structure, and of the standards for performance evaluation. The discussion includes a critical assessment of the validity of the tests’ composition as well as the criteria for gauging the results of the tests in relation to their declared purposes, such as gathering information regarding the physical capacity of the individual soldier as well as the whole unit; monitoring the implementation and the quality of the training program; monitoring the physical load  at various stages of the military service; challenging the soldier to improve his/her physical fitness; requiring the tests for qualification in military courses and training; promoting awareness of the value of physical activity as part of a healthful lifestyle; and, encouraging soldiers to exercise and to improve their physical ability by means of an award system. As a whole, the criterion validity of the tests with regard to the declared goals is not well established and lacks documented evidence.

Descriptors: Physical fitness tests, IDF, validity.

  • 3443צפיות בעמוד
  • 9הורדות כ- PDF
  • 10צפיות במגזין דיגיטלי