דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

הילה בק1, ריקי טסלר1, דניאל מורן1, טטיאנה קולובוב2, יוסי הראל פיש2

1 אוניברסיטת אריאל

2 אוניברסיטת בר אילן

תקציר

ארגון הבריאות העולמי מגדיר את המערכת הבית-ספרית כמסגרת משמעותית לחינוך ולקידום בריאות, וזאת כדי לאפשר נגישות לרוב אוכלוסיית הילדים. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את הקשר בין מדיניות מקדמת בריאות בקרב מנהלי בתי-ספר ובין גורמים ברמת התלמיד המנבאים דפוסים של התנהגויות בריאות - פעילות גופנית ותזונה נכונה. זהו מחקר חתך, המבוסס על נתוני סקר HBSC (Health Behavior in School-Aged Children), הכולל כ- 7000 תלמידי כיתות ו', ח ו-י'  מבתי-ספר בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והממלכתי ערבי וכ-126 מנהלים. ברמת התלמידים, נמצא כי בנים מבצעים פעילות גופנית בתדירות גבוהה יותר מבנות (B=0.80, p<0.01). נמצא גם שעם העלייה בגיל ישנה ירידה בתדירות הפעילות הגופנית (B=-0.34, p<0.01), ותלמידים מרקע כלכלי גבוה עוסקים בפעילות גופנית רבה יותר (B=0.10, p<0.01). כמו כן, תלמידים מהחינוך הממלכתי-דתי מבצעים פחות פעילות בהשוואה לתלמידים מהחינוך הממלכתי (B=-0.37, p<0.01). ברמה המשולבת של בתי-הספר והתלמידים, נמצא שיישום מדיניות של עידוד פעילות גופנית בבית-הספר מנבא הרגלי פעילות גופנית של התלמידים (B=0.09, p<0.05). עוד נמצא כי מדיניות תזונתית בבית-הספר (OR=0.89, p<0.05) ומחויבות המנהל לקידום בריאות (OR=1.13, p<0.01) מנבאות הרגלי תזונה בריאה בקרב התלמידים. נוסף לכך, תלמידים במגזר הערבי צורכים פחות מזון בריא בהשוואה לתלמידי החינוך הממלכתי (OR=0.54, p<0.05).

ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על חשיבות היישום של מדיניות קידום בריאות בבתי-הספר בקרב מנהליהם לשיפור הרגלים של פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב התלמידים.

תארנים: מנהלי בתי ספר, בני נוער, מדיניות מקדמת בריאות, פעילות גופנית, תזונה, מודל רב רמות

לקריאת המאמר המלא

Predicting health behaviors: Physical activity and healthy nutrition habits among students in Israel

H. Beck, R. Tesler, D. Moran, T. Kolobov, Y. Harel-Fisch

 

The World Health Organization has defined "school system" as the significant framework for health promotion, because it enables accessibility to most of the child population. The goal of the present study is to examine the association between health promotion policies of school principals and student-level factors that predict health behavior patterns: physical activity and proper nutrition. This cross-sectional study is based on data from the HBSC (Health Behavior in School-Aged Children) survey that included 7,000 students in grades 6, 8, and 10 in secular and religious public Jewish schools and in Arab schools in Israel, and about 126 principals. The findings of the study indicate that: at the student level boys perform physical activity more frequently than girls (B=0.80, p<0.01); with increasing age students from a high socio-economic background are more physically active (B=-0.34, p<0.01); and, students in religious public Jewish schools perform less physical activity compared to students in secular public Jewish schools (B=-0.37, p<0.01). At the multi-level, implementation of a policy that encourages physical activity is a predictor of physical activity habits at the student level (B=0.09, p<0.05). Moreover, findings show that school nutrition policies (OR=0.89, p<0.05) and principals’ commitment to health promotion (OR=1.13, p<0.01) predict healthy eating habits among students. Findings also indicate that students in the Arab sector consume less healthy food compared to students in public Jewish schools (OR=0.54, p<0.05). The results of the current study emphasize the importance of implementing health promotion policies in schools among principals to improve students’ physical activity and healthy eating habits.

Descriptors: School principals, youth, health promotion policies, physical activity, nutrition, multi-level model.

 

  • 4592צפיות בעמוד
  • 2הורדות כ- PDF
  • 1צפיות במגזין דיגיטלי