חיפוש סגור

| | 06/06/2010

מצוינות בלימודים

לצפיה במסלול למצטיינים בהוראה - תכנית רג"ב (ראש גדול בהוראה) לחץ כאן

מצוינות בלימודים

א. מלגת הצטיינות למועמדים ללימודים

1.מלגת לימודים של פטור מלא משכר לימוד, תינתן למי שיתקבל למכללה עם ציון פסיכומטרי של 560 בשנה א' .

המלגה תינתן עם תחילת לימודיו של הסטודנט במכללה. 

2.מלגה לשנה א' (המלגה הראשונה) תינתן עם תחילת לימודיו של הסטודנט במכללה. 
3.המשך מתן המלגות, מותנה בממוצע ציונים כולל של 88 לפחות.

ב. תכנית מצטיינים בהוראה ובחינוך

תכנית רג"ב במכללות האקדמיות  באמצעות הכשרה , טיפוח וקידום של מורים ומורות מצוינות , בעלי השפעה מקצועית וחינוכית רחבה וארוכת טווח. התכנית תקדם ותטפח קהילת מורים ומורות שיהוו מופת חינוכי , מנהיגות מקצועית וחברתית.

תכנית הלימודים תפתח את התפישה החינוכית-ערכית ואת יכולת ההוראה של הסטודנטים מתוך שאיפה שהללו ייושמו בהצלחה עם כניסתם להוראה בבתי הספר. התכנית  תשלב בין תכנית הלימודים הרגילה לבין קורסים ייחודיים המיועדים לסטודנטים המצוינים בלבד. שיטות ההוראה בתכנית מגוונות וכוללות סיורים, קורסים בלמידה עצמית וקורסים בהנחיה אישית.

הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יזכו לתנאים הבאים:

− פטור מלא משכר הלימוד

− משך לימודים של שלוש שנים במקום ארבע

− חניכה וליווי במהלך הלימודים

− מסלול ישיר ללימודי תואר שני לבוגרי התכנית.

תנאי קבלה:
 • ציון התאמה (ציון משולב של הבגרות והפסיכומטרי) 650 לפחות, ציון 5.5 לפחות ביום הערכה מסיל"ה במכון מופת
 • ציון התאמה (ציון משולב של הבגרות והפסיכומטרי) 630 לפחות, ציון 6.5 לפחות ביום הערכה מסיל"ה במכון מופת
 • ציון פסיכומטרי660 לפחות, ציון 5.5 לפחות ביום הערכה מסיל"ה במכון מופת
 • ציון התאמה (ציון משולב של הבגרות והפסיכומטרי) 615 לפחות, ציון 7לפחות ביום הערכה מסיל"ה במכון מופת
 • ממוצע בגרויות 105 לפחות, ציון 8 לפחות ביום הערכה מסיל"ה במכון מופת ובנוסף יש צורך במצוינות ערכית חברתית מוכחת.
   
מחויבות הסטודנטים:

1. הישגים לימודיים גבוהים (ממוצע ציונים 90 ומעלה בכל שנה)

2. הפקת פרויקט בעל מכוונות של  תרומה לקהילה

3. התחייבות למשרד החינוך לעסוק בהוראה בשכר למשך שלוש שנים מיד עם תום הלימודים.

ג. הצטיינות במהלך הלימודים
"מצטייני נשיא המכללה" ושל "מצטייני דיקאן הסטודנטים" ייכללו 5% מן הסטודנטים בכל שנתון לימודים (א', ב', ג') שהם בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר.
1. "מצטייני נשיא המכללה" - ברשימה זו נכללים שני סטודנטים מכל שנתון (א', ב', ג'), בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר, בתנאי שלמדו את כל תכנית החובה והבחירה ושממוצע ציוניהם הוא 90 ומעלה. ההצטיינות מחושבת בכל שנת לימוד בנפרד, וניתן להיכלל ברשימה זו יותר מפעם אחת. 
2. "מצטייני ראש מינהל לומדים-דקנט" - ברשימה זו נכללים שאר הסטודנטים הנמצאים במכסת 5% המצטיינים, בתנאי שלמדו את כל תכניות החובה והבחירה (כולל העבודה הסמינריונית) וממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות. ההצטיינות מחושבת בכל שנה בנפרד וניתן להיכלל ברשימה זו יותר מפעם אחת.
 
ד. הצטיינות בסיום הלימודים
1. הצטיינות סטודנטים במכלול הלימודים במכללה תקבל ביטוי בתעודת הבוגר (.B.Ed)
בכל שנה יצוינו כמסיימים עד 5% מן הסטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר, המסיימים לימודיהם לתואר ראשון ובתנאי שממוצע ציוניהם הינו 84.99 - 94.99. סיום לימודים בהצטיינות יתרה יצוין למי שסיים לימודיו בממוצע 94.50 ומעלה.
בשנה שבה לא יימצא בוגר בעל ממוצע של 94.50 ומעלה, יצוין בוגר אחד בעל הציון הממוצע הגבוה ביותר כמסיים בהצטיינות יתרה, ובלבד שציונו הממוצע הוא 90 לפחות.
סטודנט שעמד במהלך לימודיו בפני ועדת המשמעת במכללה ולא נמצא זכאי, לא יוכל לסיים לימודיו בהצטיינות.
2. רישום הצטיינות בתעודת הבוגר
הערכה מילולית בתעודת הסיום תירשם רק לסטודנטים האלה:
2.1. סטודנטים במסלול רציף
2.2.סטודנטים שלמדו חלק מלימודיהם במוסדות אחרים ולמדו במכללה לפחות 50% מכלל השעות הנדרשות לתואר במהלך השנים א'- ד'.
2.3. סטודנטים הבאים ממוסדות אחרים, שלמדו פחות מ- 50% מכלל השעות לתואר במכללה, לא יזכו לציון הערכה מילולית בתעודת הסיום. 
3. רישום היקף לימודים במוסד אחר
בגיליונות הציונים המונפקים לסטודנטים תתווסף לכל סטודנט הערה שתציין את היקף לימודיו במוסד אחר.ממוצע הציונים מחושב רק על פי הקורסים שנלמדו במכללה.
ה. מעמד "ספורטאי מצטיין"

המכללה מסייעת לספורטאים מצטיינים לשלב בין פעילותם הספורטיבית לבין לימודיהם, לכן הוחלט על קביעת מעמד של "ספורטאי מצטיין".

1. הקריטריונים לקבלת מעמד של ספורטאי מצטיין

1.1 ספורטאי בענף ספורט אולימפי או לא אולימפי שבו מתקיימת אליפות ישראל  העומד בתבחין הבא:       

 • בענף קבוצתי- שחקן פעיל בליגת העל.
 • בענף ספורט אישי-ספורטאים בענפים  האישיים המדורגים במקום הראשון השני או השלישי בארץ.
 •  המצאת אישור ממנהל מקצועי באיגוד או בהתאחדות.
 • הצגת תכנית אימונים ומשחקים כולל תחרויות בינלאומיות.
 • תרומה לפעילות הנבחרות במכללה עפ"י חוות דעת מרכז פעילות אס"א והנבחרות במכללה.

2. זכויותיהם של הספורטאים המצטיינים

2.1 היעדרות של עד 100% בקורסים עיוניים המתקיימים במקביל לתכנית האימונים או המשחקים תוך התחשבות בזמן נסיעה.

2.2 היעדרות של עד 50% מקורסים מעשיים המתקיימים במקביל לתכנית האימונים או המשחקים תוך התחשבות בזמן נסיעה.

2.3 דחיית הגשת עבודות כאשר זמן הכנת העבודה נפגע כתוצאה מאימונים ומשחקים.(בתיאום עם ראש מנהל לומדים-דקנט).

2.4 דחיית ימי ההוראה המתקיימים במקביל לאימונים או משחקים.

2.5 תוקף הזכויות הוא לשנת לימודים אחת. הארכה תינתן בכל שנה לאחר הצגת האישורים לראש מינהל לומדים-דקנט.

2.6 סטודנטים במעמד של ספורטאים מצטיינים יוכלו לפרוש את לימודיהם במשך 5 -6 שנים בעלות שכר לימוד של 4 שנים בלבד.

2.7 במתן מלגות לסטודנטים נזקקים תובא בחשבון תרומתם של ספורטאים מצטיינים.

3. החובות מ"ספורטאים מצטיינים"

3.1   עמידה בכל המטלות האקדמיות כפי שמפורטים בדפי ההנחייה של הקורס.

3.2  השלמת ימי הוראה כנדרש על ידי משרד החינוך.

3.3  הודעה מיידית על הפסקת פעילות או שינוי במעמד הספורטיבי.

3.4  המכללה רואה את הסטודנטים במעמד של "ספורטאי מצטיין" כמייצגים את המכללה ומצפה מהם להתנהגות ספורטיבית והוגנת בכל מסגרות פעילותם.

4. סטודנטים הסבורים כי הם ראויים למעמד של "ספורטאי מצטיין" ימלאו בקשה בכתב בטופס שאפשר לקבלו  במזכירות מינהל לומדים –דקנט.

ו.מלגות כספיות למצטיינים בלימודי התואר הראשון
מלגות כספיות תוענקנה לשנים-עשר סטודנטים בכל שנה (ארבעה מכל שכבה) שהם בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר.
1. מלגת נשיא המכללה - מלגה בסך 30% משכר הלימוד ועדיפות לקבלת דיור במעונות תוענק לשלושה סטודנטים (אחד מכל שנתון) שהוא בעל הציון הממוצע הגבוה ביותר באותו שנתון.
2. מלגת ראש מנהל לומדים-דקנט - מלגה בסך 15% משכר הלימוד ועדיפות לקבלת דיור במעונות תוענק לתשעה סטודנטים (שלושה בכל שנתון) שהם בעלי ממוצע הציונים הגבוה לאחר מקבלי מלגת נשיא המכללה.
המלגות של נשיא המכללה וראש מינהל לומדים-דקנט יוענקו בתנאי שממוצע הציונים של הסטודנטים הם לפחות 90 ולפחות 85 בהתאמה.
 
ז. מלגות למצטיינים בספורט
1.    בכל שנה יוענקו שש מלגות לספורטאים מצטיינים.
1.1  מלגות מצטייני נשיא המכללה בספורט, בסך של 15% משכר הלימוד, תינתנה לשלושה סטודנטים.
1.2  מלגות מצטייני ראש מנהל לומדים-דקנט בספורט, בסך של 10% משכר הלימוד, תינתנה לשלושה סטודנטים.
2.    מקבלי המלגות ייבחרו מבין מסיימי שנים א',ב' ו-ג' שלמדו בהיקף של 80% לפחות מתכנית לימודים מלאה, והם עומדים בקריטריונים האלה:
2.1  חבר ייצוג לאומית בענפים אולימפיים או בענפים הכלולים בתחרויות אס"א.
2.2  משתתף קבוע בנבחרות המכללה ותורם לחיי הספורט במכללה.
2.3  מקבל מלגות מצטיינים בספורט הוא סטודנט העומד בקריטריונים שנקבעו להצטיינות בספורט מבלי לבדוק את ממוצע הציונים בלימודים וזאת בתנאי שהתלמיד הינו תלמיד מן המנין, ושלא עבר עבירת משמעת שנמצא בה אשם.

מאמרים רלוונטים נוספים

מצוינות בלימודים

06/06/2010

קרא עוד