facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מכרזים

שלום רב ,

המכללה מודיעה בזאת על סיום הליך מכרז מספרM31  עבור שיפוץ לובי המכללה ואולם הרצאות מס' 3 .

זאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום 07/05/20

ספק זוכה : תים נטקום


שלום רב ,

המכללה מודיעה בזאת על סיום הליך מכרז מספרM30  עבור תחנות עבודה מחשוב ( מחשבים ומסכי מחשב )

זאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום 10/06/20

קבלן זוכה : י.ע.ז חברה לפיתוח ובניה בע"מ .