facebook tracking pixel
חיפוש סגור

קבלת החלטות בספורט בפרספקטיבה של מודל הרציונליות הסביבתית

איליה מורגולב

המאמר הנוכחי סוקר מגוון ממצאים בנושא קבלת החלטות של ספורטאים, שופטים וחובבי ספורט. מהסקירה עולה כי אפשר לחלק את הממצאים לשניים: ממצאים שמצביעים על הטיות שיטתיות בקבלת החלטות של סוכני וחובבי ספורט, וממצאים המצביעים בדיוק על ההפך. כמה מודלים מרכזיים בקבלת החלטות מוצגים כדי לדון בממצאים ובפערים הקיימים ביניהם. גישת הרציונליות הסביבתית, שהיא הרחבה של גישת הרציונליות המוגבלת של סימון )1957, (Simon , נידונה בהרחבה. יישום גישת הרציונליות הסביבתית חושף את הרב-ממדיות של הדילמות שבפניהן ניצבים הספורטאי והשופט במהלך המשחק, ואת הקושי בתיוג החלטותיהם כנכונות או שגויות. בחלק הסיכום מובא תרחיש אפשרי ממשחק הכדורסל. בתרחיש זה נעשה ניתוח החלטות של שחקן הגנה מסוים כדי להמחיש את האפליקטיביות של ההיבטים התאורטיים שהמאמר מעלה.

תארנים: קבלת החלטות, שיפוט, שופטים.

  • 1079צפיות בעמוד
  • הורדות כ- PDF
  • צפיות במגזין דיגיטלי