דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 06/09/2020

הנחיות לתלמידים לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

משתלם/ת יקר/ה                                                      

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לציבור המשתלמים במוסדנו בשנת הלימודים תשפ"ב.

להלן מידע בנוגע למועדים ולנהלים הקשורים בפתיחת שנת הלימודים:

שנת הלימודים תיפתח ביום ראשון, ד' חשון תשפ"ב (10.10.2021)

כללי

בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה יתכן כי חלק מהקורסים יתקיימו בלמידה מרחוק.

מועדי השיעורים הם לפי מערכת השעות שפורסמה בידיעון תשפ"ב.

הלימודים ביחידות ללימודי חוץ ובחלק מן הקורסים יתקיימו לפי מערכת הימים והשעות שפורסמו בדפי המידע ולא בהכרח לפי תכנית השנה האקדמית.

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.

רשימות תלמידים

רשימת המשתתפים בקורסים השונים תהיה בידי המורים בתחילת שנת הלימודים. אם מסיבה כלשהי שמך אינו מופיע ברשימה הנ"ל, עליך לפנות למשרד ביה"ס ללימודי תעודה והשתלמויות לקבלת אישור בכתב שיאפשר לך להצטרף לשיעור.

נוכחות בשיעורים

חובה להשתתף בכל השיעורים. היעדרויות תאושרנה עד 20% (אלא אם צוין אחרת) מסך כל מספר שעות הקורס. אי נוכחות, ביותר מ 20% משעות הקורס, תבטל את הזכאות לגמול השתלמות ו/או להכרת הקורס. עליך לוודא כי המורה רשם אותך כנוכח.

גמולי השתלמות / הכרה לאופק חדש

ניתן להגיש בקשה לגמול במסלול אישי (ניתן להוריד טופס מאתר משרד החינוך). את הבקשה יש להעביר למפקח על ההשתלמויות במחוז של המורה לקבלת אישור הכרה עקרוני, ובסיום הלימודים להעביר למפקח על ההשתלמויות במחוז אישור סיום לימודים לצורך אישור סופי של הגמול או הכרה לאופק.

עבודות ומבחנים

בכל הקורסים יתקיימו מבחנים או תוגשנה עבודות. כל משתלמ/ת חייב/ת לעמוד בדרישות ההשתלמות (כולל עבודות או מבחנים), עד 30 יום לאחר המפגש האחרון בהשתלמות. הגשתם אחרי מועד זה, תבטל הזכאות לגמול השתלמות. באחריות התלמיד לשמור העתק של העבודה. במידה והעבודה נשלחה כקובץ בדואר אלקטרוני, יש לקבל אישור של קבלתה על-ידי המרצה.

הנחיות לכתיבת עבודה / בחינה (בהשתלמות לגמול עם ציון)

       כללי

1.    ההנחיות המפורטות להלן מתייחסות להשתלמות בהיקף של 56 שעות שבעבורה נדרש גמול עם ציון.

2.    בהשתלמות שהיקפה עולה על 56 שעות יותאמו הדרישות באופן יחסי.

 

עבודה

1.    כללי

       כל עבודה תוגש על-ידי משתלם אחד. לא תתקבלנה עבודות שיוגשו במשותף ע"י שניים או יותר משתלמים.

2.    דרישות מינימום

א)   היקף העבודה:

       על העבודה להיות מוגשת כשהיא מודפסת.

       עבודה מודפסת: 5 עמודי 4A לפחות (לא כולל עמודי כריכה, תוכן העניינים, רשימה ביבליוגרפית, נספחים, וכו'). יש להשתמש בפונט "David" בגודל 12 וברווח כפול.

       ב)   הנחיות לכתיבת העבודה:

       על העבודה לכלול את הנלמד בהשתלמות עם חלק יישומי אישי, רפלקטיבי מעשי ותיאורטי הלקוח מהקורס ומהלמידה הביבליוגרפית. תוך מתן מענה לשאלות חדשות, התמודדות עם בעיה או מצב חדשים, ניתוח כלים / תכנית / אמצעי להוראת הנושא וכדומה. חובה שהעבודה תהיה רלוונטית ויישומית למערכת החינוך, אחרת היא לא תאושר.

ג)    ביבליוגרפיה:

       יש להקפיד על ציטוט מקורות ביבליוגרפים עפ"י הכללים הנהוגים באקדמיה ועל פירוט רשימה ביבליוגרפית לאותם מקורות המצוטטים ו/או מוזכרים בעבודה.

ד)    מבנה העבודה:

  • דף כריכה - שם העבודה, שם ההשתלמות, שם המרצה/המורה ושם מוסד הלימודים, שם המגיש ומס' תעודת הזהות ומועד ההגשה.
  • תוכן עניינים מפורט ומספור העמודים.
  • העבודה תכלול: מבוא, גוף העבודה וסיכום שיבטא יישומים בתחום החינוך/ההוראה.
  • רשימה ביבליוגרפית.
  • נספחים (בהתאם לצורך).

 

הנחיות לכתיבת עבודה בקורס אופק בדרגות הגבוהות, על-פי המופיע בדפי ההנחיה של הקורס.

קורסים חוזרים

משתלמים הלומדים בקורסים שלמדו בעבר, לא יהיו זכאים לגמול השתלמות ו/או אופק חדש.

תעודות

יש לעמוד בדרישות הקורסים לצורך קבלת תעודה. ניתן לקבל תעודה עד שנה מסיום הקורס (יש להשלים את כל חובות הקורס בפרק זמן זה). במקרים מיוחדים תינתן האפשרות להשלים חובות לימודיים עד שנתיים מסיום הקורס לאחר הגשת בקשה בכתב לרכז הקורס. לאחר הפקת התעודות הן יחולקו במזכירות בתי הספר או היחידות ללימודי חוץ.

נהלים ותקנון

הלומדים במסגרת בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות כפופים לנהלים המופיעים בתקנון קמפוס וינגייט, באתר ובידיעונים השונים.

אישורים רפואיים

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) מחויב להבטחת מצב בריאותם התקין של המשתלמים. לפיכך, ההשתתפות בקורסים המעשיים תתאפשר רק לאחר קבלת אישור רפואי המעיד על כשירותך להשתתף בפעילות גופנית. יש להמציא את האישור עד לפתיחת שנת הלימודים.

תו חניה

ניתן לרכוש תו חנייה שנתי המאפשר כניסה ברכב לשטח מכון וינגייט לפי התעריפים הבאים:

שנתי- 520 ₪.

לתקופת סמסטר אחד- 365 ₪.

כניסה שנתית יום אחד (קבוע) בשבוע- 365 ₪.

ללא רכישת תו חניה:

עד 30 דקות- ללא תשלום

מהדקה ה 30 ועד השעה הראשונה- 12 ₪.

כל רבע שעה נוספת- 2 ₪.

מחיר יומי מקסימלי- 36 ₪.

לרכישת התו יש למלא טופס רכישת תו חנייה (ישלח אליך בקובץ נפרד סמוך לפתיחת הקורס) ולשלוח למספר הפקס או לדוא"ל שרשום על גבי הטופס.

מחירי תו החנייה ונהלים הקשורים בו הם באחריות מכון וינגייט בלבד, ואינם קשורים למרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט).

תעודת סטודנט

הנך זכאי לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים תמורת תשלום דמי חברות בסך 85 ₪.

התעודה מקנה הנחות, שירותים והטבות כמפורט במכתב המצ"ב.

לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לאגודת הסטודנטים לטלפון 09-8639241, מייל info@agudawin.com

חגים וחופשות

מועדי החופשות הנהוגים במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) מפורטים בלוח שנת הלימודים המפורסם באתר. יש לשים לב להבדל בין קורסים שבתכנית האקדמית ללימודי תואר ראשון בחינוך גופני, לבין קורסים שאינם בתכנית האקדמית. בקורס שאינו בתוכנית האקדמית תוכנית הלימודים תפורסם על ידי רכז הקורס בתחילת הלימודים.

קבלת קהל במשרד בימים א'-ה' בשעות 16:00-08:00

טלפון: 09-8639261/233, פקס 09-8639350

 

חתימה מיכאל אשכנזי

 

 

 

 

 

טופס הצטרפות לחברות באגודת הסטודנטים תשפ"ב