facebook tracking pixel
חיפוש סגור

שייקה הוצלר מאמרים לציטוט

 Yeshayahu Hutzler Ph.D   Publications 2008-2012
 
בשנים האחרונות עסק ד"ר הוצלר בעיקר בבחינת תהליכים בתחום ההתערבות של פעילות גופנית מותאמת לאוכלוסיות שונות עם מוגבלות. לפיכך, פרסם בתקופה זו מאמרים שונים העוסקים במדדי תוצאה של התערבות באמצעות פעילות גופנית מותאמת ושיקומית באוכלוסיות כגון מוגבלות גופנית, מוגבלות אינטלקטואלית והספקטרום האוטיסטי. כמו כן ערך סקירות ספרות שיטתיות של תוצאות התערבות, ועסק בפיתוח מודלים  להתערבות ולהערכת תוצאות של מחקרים בתחום זה וליישומם בפרקטיקה. המאמרים התבססו על ממצאי מחקרים שהתקיימו בשיטות כמותיות ואיכותניות בתחומים של מדעי ההתנהגות ומדעי החיים, באמצעות תלמידי תואר שני במכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט או בשיתוף פעולה עם חוקרים נוספים בארץ ובחו"ל.
 
Articles that have appeared in peer-reviewed International Journals
 
Vashdi, E., Hutzler, Y., and Roth, D. (2008). Compliance of Children with Moderate to Severe Intellectual Disability to Treadmill Walking: A Pilot Study. Journal of Intellectual Disability Research,52 (5), 371-379.
 
במאמר זה הוצג ניסוי שהשתמש בדרך מקורית למדידה של מידת שיתוף הפעולה של 11 ילדים ונערים עם מוגבלות אינטלקטואלית חמורה לפעילות גופנית מסוג הליכה במשך 5 דקות על גבי מסילה נעה. במסגרת הניסוי בוצעה השוואה בין תנאים שונים שנועדו לפיתוח המוטיבציה ושיתוף הפעולה במהלך הפעילות על הסילה: (א) חיזוק התנהגותי מוחשי, (ב) מדריך בקרבת המבצע, (ג) מדריך מרוחק מהמבצע ו(ד) פעילות בזוגות. הממצאים הדגימו עדיפות מובהקת לפעילות בזוגות על פני שאר התנאים. הממצאים של מחקר זה לפרקטיקה הם חשובים ומצביעים על הפוטנציאל של הדגמת והוראת עמיתים אפילו במסגרות של מוגבלות אינטלקטואלית קשה.
 
Hutzler, Y. (2008). Ethical considerations in adapted physical activity practices. Sport, Ethics and Philosophy, 2 (2), 158-171.
 
במאמר זה הוצג דיון תיאורטי בהיבטים האתיים של השימוש בהתאמות במסגרת הפעילות הגופנית המותאמת למשתתפים עם מוגבלות. על סמך המודל השיטתי להתאמת פעילות גופנית, ועל בסיס היסודות האתיים של שימושיות למשתתף, העדר ניצול, והעצמה / פיתוח נחישות עצמית, נבחנו דוגמאות מקרים משדה החינוך הגופני והספורט עם בעלי מוגבלות, בחתך תחומי ההתאמה (א) התאמת המשימה, (ב) התאמת הסביבה, (ג) התאמת הציוד, (ד) התאמת ההנחיות ו(ה) התאמת חוקי הפעילות והמשחק.
 
Hutzler, Y. and Levi, I. (2008). Including children with a disability in physical education: General and specific attitudes of high-school students. European Journal of Adapted Physical Activity, 1 (2), 21-30.
 
במאמר זה תואר מחקר שנערך במטרה לאסוף נתונים בקרב 120 תלמידי חטיבת ביניים ותיכון המשתתפים בכיתות ספורט וכאלה שאינם משתתפים בכיתות ספורט על עמדותיהם כלפי שילוב תלמידים בעלי מוגבלות באופן כללי ובאופן ספציפי ביחס לפעילות ספורט מסוימת (כדור-סל). הממצאים לא הצביעו על הבדלים מובהקים בעמדות כלפי שילוב, בין התלמידים בכיתות הספורט לתלמידים שאינם בכיתות אלה. הממצאים כן הצביעו על הבדלים מובהקים בין המינים ובין תלמידים שהיתה להם חשיפה מוקדמת למצבי מוגבלות לכאלה שלא היתה להם.
 
Hutzler, Y. & Margalit, M. (2009). Skill acquisition in students with and without Pervasive Developmental Disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 3, 685-694.
 
במאמר זה הוצג מחקר שבחן שיטה להתערבות בבית הספר במהלך יחידת הוראה ללימוד מיומנות חדשה(הוקי שדה) שנוסתה בחטיבת ביניים בישראל בכיתה ז' עם תנאי שילוב של תלמידים בספקטרום האוטיסטי, ובכיתה מקבילה שנדגמה באפן אקראי ללא שילוב תלמידים כאלה. נבדקו התוצאות של רכישת מיומנויות במהלך שני שיעורים על ידי מבדקי קדם ובתר רכישה. ההתערבות בכיתה המשלבת כללה למידת עמיתים. הממצאים הצביעו על כך שהילדים האוטיסטים התקדמו באופן משמעותי ומובהק בכל המיומנויות וכן כי התלמידים ללא המוגבלות בכיתה המשלבת השתפרו במידה דומה לכיתה הרגילה במיומנות אחת, ופחות ממנה במיומנות אחרת.הממצאים חשובים לביסוס תהליך השילוב באופן מועיל למשתתפים עם המוגבלות, וללא הגבלת התלמידים ללא המוגבלות.
 
 
Brittain, I., & Hutzler, Y. (2009). A socio-historical perspective on the development in Israel of sports for persons with a physical disability. Sport in Society, 12, 8, 1067-1080.
 
במאמר זה מתוארת ההתפתחות ההיסטורית של ספורט הנכים בישראל במבט ביקורתי המשתמש במגוון כלים הסטוריים לרבות ראיונות, סקירה מעמיקה של מסמכים ובחינת תוצאות על פני משרעת הזמן מאז התחלת משחקי ספורט הנכים בארץ ועד העת האחרונה. במסגרת המאמר מתוארים לראשונה נתונים המצביעים על ירידה יחסית בהישגים הבינלאומיים של ספורטאי ישראל בעלי נכויות בהשוואה למדינות אחרות ובהשוואה למספר הספורטאים המשתתפים בתחרויות. כמו כן נערך דיון בהיבטים ההיסטוריים העשויים להסביר תהליכים אלה.
 
Hutzler, Y. (2010). Motivational correlates of persons with intellectual disability: A systematic literature review. Journal of Intellectual Disability Research, 54, 767-786.
 
במאמר זה בוצעה סקירת ספרות שיטתית שסקרה מאמרים מחקריים שעסקו בהיבטים של מוטיבציה לפעילות גופנית באנשים עם מוגבלות איטלקטואלית. במאמר אופינו ארבעה סוגים של מחקר בתחום: (א)  מאמרים קורלטיביים, (ב) מאמרים ניסויים, (ג) מאמרי התערבות, (ד) מאמרים עם ניתוח איכותני. במאמר נותחו הסוגיות המרכזיות שעלו במסגרת המחקרים, כמו המודלים התיאורטיים ששמשו כמסגרת למחקר, כלי המחקר העיקר, מאפייני המדגמים ועוד. כמו כן, המאמר כלל התייחסות כמותית לאיכות הביסוס המדעיבמאמרי ההתערבות, ודיון מקיף על המשמעות של ממצאי המאמרים לפרקטיקה.
 
 
Hutzler, Y., &  Bergman, U. (2011). Facilitators and Barriers to Participation while Pursuing an Athletic Career: Retrospective Accounts of Swimmers with Disabilities. Therapeutic Recreation Journal, 44,1,1-16.
 
במאמר זה הוצג מחקר איכותני שבחן  פרספקטיבות של 11 שחייני עבר פאראלימפיים עם מוגבלות גופנית ביחס לגורמי תומכים ומכשילים להשתתפותם ולהעצמתם במהלך הקריירה הספורטיבית שלהם. באמצעות ניתוח אינדוקטיבי הוצגו מספר תימות מרכזיות שעלו בדברי המשתתפים שהתייחסו ל (א) גורמי תמיכה, (ב) גורמי הכשלה, (ג) העצמה ו(ד) הזנחה. תחושת זדהות עם הנבחרת נמצאה כאחד הגורמיים התומכים החשובים ביותר. קונפליקטים בין הספורטאי והמאמן, מקום העבודה, ועמיתים נמצאו כגורמים מכשילים בולטים.
Hutzler, Y. (2011). Evidence-Based Practice and Research: Challenge to the Development of Adapted Physical Activity. Adapted Physical Activity Quarterly,28, 189-209
במאמר זה נערכה סקירת ספרות שיטתית של מאמרים סקירתיים בכתב העת Adapted Physical Activity Quarterly במטרה לאפיין את מידת התאמתם לקריטריונים המקובלים בגישה הרפואית של ביסוס עדויות עובדתיות לפרקטיקה מקצועית. כמו כן תוארו והוצגו קריטריונים נבחרים שהופקו בשדה הפעילות הגופנית המותאמת לשם הערכת רמת האיכות של הצגת עבודות מדעיות, כבסיס לפיתוח עתידי של קריטריונים ייחודיים להערכת חוסן מדעי של עדויות מחקריות, שישמשו במסגרת מודל תלת-ממדי לקבלת החלטת מעשיות בשדה הפעילות הגופנית המותאמת.
Reina, R., López, V., Jiménez, M., & Hutzler, Y. (2011). Effects of Awareness Interventions on Children’s Attitudes toward Peers with a Visual Impairment. International Journal of Rehabilitation Research, 34, 243-248.
במאמר זה דווח על מחקר ניסויי שבחן השפען של שתי סדנאות חשיפה למצבי מוגבלות על עמדותיהם של תלמידי בית ספר בספרד כלפי אנשים עם מוגבלות. התלמידים מלאו שאלון עמדות שפותח ותוקף בספרד, והשתתפו באחת משתי התנסויות (א) קצרה בעקרה תצפיתית עם שחקני כדורגל עוורים, ו(ב) התנסות מורחבת בת שבוע בכדורגל עוורים שכלל רכישת מימונויות ומשחק עצמי. הממצאים הצביעו על כך שבשתי הסדנאות התלמידים שפרו את עמדותיהם כלפי אנשים עם מוגבלות, אך בסדנה המורחבת  השיפור היה גדול יותר באופן מובהק.
Aktop, A., D., Özer, D. & Hutzler, Y. (2011). Validity and Reliability of a Turkish Version of the Friendship Activity Scale. European Journal of Special Needs Education, 26, 4, 523-530.
 
מאמר זה מתאר את פיתוחה ותיקופה של גרסה טורקית של שאלון פעילות חברית שפותח במקור על ידי סיפרסטיין (1980) באנגלית. הליך פיתוח השאלון כלל תרגום לטורקית שהועבר למדגם ראשוני בן 36 תלמי'ים, ולאחר עדכון הפריטים למדגם  עיקרי בן 226 תלמידים. לצורך בדיקת התוקף הבו-זמני נבחרו 49 תלמידים שמלאו במקביל גם את שאלון התיאורים החברתיים של סיפרסטיין (1980) ו 61 תלמידים שמילאו את השאלון פעם נוספת לבדיקת מהימנות לבדיקות חוזרות. הממצאים הצביעו על רמה מספקת של תוקף ומהימנות של הגרסה שפותחה.
 
Hutzler, Y., Chacham-Guber, A., Gindi, S.; Voge, G., & Hayush, T. (2011). A Feasibility Study of Maintaining a Reverse Inclusive Basketball Activity, Palaestra, 25, 3, 5-8.
במאמר זה דווח על ניסוי חלוץ לבחינת ההיתכנות של פעילות משלבת בכדורסל עם כיסא גלגלים למסגרת בת 57 משתתפים גילאי 10 – 25 שכשליש מהם ללא מוגבלות וכשליש בעלי מוגבלות קשה הכוללת פגיעות בידיים. ההתאמות במסגרת הפעילות כללו הוספת סל נמוך בכל צד של המגרש בגובה 1.20 מטר ורחבה לשימושם הבלעדי של השחקנים בעלי הפגיעות בידיים, ומספר שינויים בחוקים. ההתנסות שנמכשכה במשך עונת פעילות כללה ליגה שניתוח הקליעות בחתך השחקנים השונים היווה בסיס לבחינת ההיתכנות. כמו כן נאסף ודווח מידע על היקף ההתמדה באימונים במהלך הליגה. נמצא שהמשתתפים עם המוגבלות בידיים הצליחו לקלוע מספר סלים בשיעור המתאים לסמפרם היחסי בקבוצה. כמו כן נמצא ששיעור ההתמדה של המשתתפים ללא המוגבלות היה נמוך אך במעט מהשיעור של המשתתפים עם המוגבלות, ולא פחות משיעור ההתמדה המדווח בפעילויות ספורט.   
 

Saichon, K., Breen, S., Jakeman, P., & Conway, J., & Hutzler, Y. (2011). Soccer-Specific Endurance and Running Economy in Soccer Players with Cerebral Palsy. Adapted Physical Activity Quarterly, 28, 189-209. PMid:21725114
במאמר זה מתוארים הביצועים במבדקי מעבדה ושדה אירוביים של 14 שחקני נבחרת אירלנד בכדורגל למשתתפים עם שיתוק מוחי. מבדק המעבדה כלל ניתוח פיזיולוגי וביומכני של ריצה על מסילה ומבדק השדה היה מבחן היויו האירובי. העלות האנרגטית של הריצה נמדדה והוערכה בחתך רמות הסיווג ותפקידי המשחק והושוותה לממצאים במחקרים דומים של שחקני כדורגל ללא מוגבלות. נמצא שבעוד במחן היויו המרחק המרבי היה נמוך בקרוב למחצית לעומת המשתתפים ללא המוגבלות,  הרי שהעלות האנרגטית היתה קרובה לנתונים המקובלים. ההסבר הוא שרכיב הזריזות הנדרש לביצוע הסיבובים במבחן היויו עלול להוות גורם מגביל המשפיע לרעה על הביצועים במבחן זה לעומת המרכיבים הפיזיולוגיים.
 
 
Baran, F., Özer, D., Aktop, A., Nablant, S., Top, E., & Hutzler, Y.(2012). Effects of a Special Olympics Unified Sports Soccer Program on Psycho-social Attributes of Youth With and Without Intellectual Disability. Research in Developmental Disabilities, 33, 229-239. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2011.09.011
במאמר זה דווח על ניסוי משווה בטורקיה בקרב 46  תלמידים עם מוגבלות איטלקטואלית ו-30 תלמידים ללא מוגבלות בטווח הגילים 1215, שהוקצו אקראית לקבוצה שהשתתפה בתוכנית של "יוניפייד" - מסגרת אינטגרטיבית המשלבת תלמידים עם וללא מוגבלות איטלקטואלית ולקבוצת בקורת. קבות הניסוי השתתפה במשך שמונה שבועות בפעילות פנאי של אימוני ומשחקי כדורגל פעמים בשבוע. כלי  המדידה כללו מדדי חברות, עמדות והתנהגות שמולאו על ידי המשתתפים,הוריהם והצוות החינוכי המטפל. הממצאים הצביאו על שיפור מובהק בתחושת המסוגלות החברתית ובעמדות פרוחברתיות של המשתתפים  עם המוגבלות ובמדדי התנהגותבעייתית ועמדות פרוחברתיות למשתתפים ללא המוגבלות שנכללו בקבוצת היונייד לעומת העדר שינוי במדדים אלו בקבוצה שלא השתתפה בפעילות זו.
 
 
Getz, M., Hutzler, Y., Vermeer, A., Yarom, Y., & Unnithan, V. (2012). The effect of aquatic and land-based training on the metabolic cost of walking and motor performance in children with cerebral palsy: A pilot study. International Scholarly Research Network ISRN Rehabilitation, ID 657979, 8 pages doi:10.5402/2012/657979 (Open access).
 
מאמר זה מדווח על השפעת התערבות ניסיונית של פעילות טיפולית במים שבוצעה במשך ארבעה חודשים לעומת פעילת טיפולית ביבשה בקרב 11 משתתפים עם שיתוק מוחי מסוג דיפלגיה (6 בקבוצת המים ו-5 בקבוצת היבשה) על מדדי עלות מטבולית בהליכה שנמדדה באמצעות מערכת מטבולית ועל מדדי תפקוד בהליכה למרחק 10 מטרים ומשתני תפקוד מוטורי גס והערכה מקפת של תפקוד בילדים שבוצעה על ידי המטפלים. הממצאים הצביעו על ירידה מובהקת בעלות האנרגטית ועליה במהירות ההליכה במצב יציב בקרב קבוצת המים, ועל שיפור בהליכה למרחק 10 מ' בשתי הקבוצות כאשר קבוצת היבשה מדגימה גודל אפקט רב  יותר.
 
Shemesh, R., & Hutzler, Y. (2012). Task and ego orientation in sport, family support, and self-efficacy in wheelchair and non-adapted basketball players. Therapeutic Recreation Journal, 46(2), 73-87.
 
מאמר זה מדווח על מאפייני מוטיבציה לפעילות גופנית, תחושת מסוגלות עצמית בכדורסל ותמיכה משפחתית בקרב 57 שחקני כדורסל בכיסא גלגלים ו-70 שחקני כדורסל רגיל המשתתפים באימוני ומשחקי ליגות בישראל. מטרת המחקר הייתה לבחון האם הקשר המשחק בכסא גלגלים או למשתני תפקוד של המשתתפים במשחק בכיסא גלגלים עשויה להיות השפעה על הממצאים. משתני התפקוד של המשתתפים  דורגו באמצעות הסיווג התפקודי הבינלאומי של משחק הכדורסל בכיסא גלגלים וחולקו לשתי תת קבוצות בנות 4 חצאי נקודה כל אחת, של סיווג גבוה (3 – 4.5 נקודות) לעומת נמוך 1 – 2.5 נקודות). הממצאים הצביעו על כך שלמשתתפים בכיסא גלגלים  מוטיבצייה פחותה מאשר בכדורסל רגיל. לעומת זאת, יש למשתתפים בכיסא גלגלים תחושת תמיכה משפחתית רבה יותר. עוד נמצא שלמשתתפים  עם רמת התפקוד הנמוכה יותר יש תחושת מסוגלות נמוכה באופן מובהק מלעמיתיהם עם רמות התפקוד הגבוהות יותר. הממצאים הללו חשובים מאוד לתכנון מהלך האימונים ומתן המשוב לשחקנים בכיסא גלגלים.
 
Berzen, J., & Hutzler, Y. (2012). Evaluating performance progression in Wheelchair Rugby. European Journal of Adapted Physical Activity. 5, 1, 7-16.
 
מאמר זה מתאר את הממצאים של מעקב אחר ביצועי 16 ספורטאים שראלים עם מוגבלות קשה המשחקים ראגבי בכיסא גלגלים במהלך תשעה החודשים הראשונים של אימוניהם - לאחר תקופת הכנה בסיסית. הביצועים נבדקו שלוש פעמים במהלך התקופה באמצעות סוללת מבדקים שפותחה במקור בארה"ב, אך עברה מספר שינויים להתאמה לתנאי האימון בארץ. המבדקים שבוצעו כללו פריטי זריזות, חסימות, זריקה למרחק, ספרינט ל-20 מטרים, ומאמץ אירובי 10 דקות. במהלך תוכנית האימונים נמצא שיפור מובהק במדדי הזריזות והמאמץ האירובי. ממצאים אלה הושוו לממצאי מחקרים אחרים שמצאו ממצאים דומים באמצעות מדדי תוצאה אחרים. ל ממצאים אלה עשויה להיות השפעה חיובית על הכושר התפקודי בחיי היומיום של המשתתפים.
 
Hutzler, Y., & Bar-Eli, M. (In press 2012). How to Cope with Bias while Adapting for Inclusion in Physical Education and Sports: A Judgment and Decision Making Perspective. Quest.
 
מאמר זה מציג לראשונה את התורה של שיקול דעת וקבלת החלטות (שק"ה) בסביבה היישומית של שילוב משתתפים עם מוגבלות בחינוך הגופני ובספורט. לאחר תיאור היסודות התיאורטיים של המודל והיישומים שלו בסביבת הפעילות הספורטיבית, מוזנים המושגים והתהליכים של שק"ה לתוך תיאורי מקרים של שילוב משתתפים עם מוגבלות בפעילות גופנית בעיקר בסביבה של החינוך הגופני במסגרת בתי ספר יסודי ותיכון. באמצעות מושגים ותהליכים אלה מודגמים שגיאות טיפוסיות של מורים ומנהלנים בשק"ה בתהליך השילוב, ומוצעות אסטרטגיות התערבות לשם שינוי פוטנציאלי של שגיאות אלה. 
 
Özer, D., Nablant, S., Aǧlamis, E., Baran, F., Kaya Samut, P., Aktop, A., & Hutzler, Y. (In Press 2012). The impact of time in service, gender, and previous acquaintance. Journal of Intellectual Disability Research.
 
 
במחקר זה דווח על סקר רחב מימדים, שנערך בקרב מדגם מייצג של  729 מורים לחינוך גופני  בבתי ספר תיכוניים מ 81 ערים גדולות בטורקיה בנוגע לעמדותיהם כלפי שילוב תלמידים עם מוגבלות אינטלקטואלית בחינוך גופני בבית הספר הרגיל. הממצאים הצביעו על כך שככל שהמשתתפים היו מבוגרים ובעלי ניסיון רב, כן היו עמדותיהם פחות חיוביות, וכי ככל שהיתה להם היכרות מוקדמת עם מוגבלות אינטלקטואלית כן היו עמדותיהם חיוביות יותר. לא נמצאה השפעה למין המורה ולנסיון הספציפי בשילוב תלמידים עם מוגבלות אינטלקטואלית.
 
 
Chapters in Peer-reviewed, edited books/Encyclopedia
 
Hutzler, Y. (2008). Adapted physical activity and sport in rehabilitation. In J. H. Stone, M. Blouin (editors). International Encyclopedia of Rehabilitation. Available online: http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/article.php?id=12&language=en
 
זהו ערך באנציקלופדיה הבינלאומית לשיקום בנושא פעילות גופנית מותאמת וספורט בשיקום. הערך סוקר את ההתפתחות ההסטורית של הפעילות הגופנית והספורט, את הסוגיות המרכזיות המעסיקות את התחום כיום ובהן (א) המסגרת התיאורטית של הסיווג הבינלאומי של מצבי תפקוד ומוגבלות (ICF), (ב) הבהרת הדמיון והשונות בין הפעילות הגופנית המותאמת בשיקום ופיזיותרפיה, (ג) תורת ההתאמה כפרדיגמה מובילה בתחום, (ד) "מגפת" חוסר הפעילות באוכלוסיה עם וללא מוגבלות,        (ה) המשמעות המוטיבציונית של פעילות גופנית מותאמת וספורט לקידום מטרות טיפוליות, (ו) עקרון ההעצמה והנחישות העצמית כתוצר שיקומי לקהילה, (ז) עיקרון הסיווג התפקודי כמקדם זכויות אדם והשתתפות פעילה. לסיכום מוצגים השלכות סוגיות אלה על היישום של פעילות גופנית מותאמת כשירות שיקומי, כתחום דעת אקדמי וכתחום עיסוק מקצועי.

מאמרים רלוונטים נוספים

שייקה הוצלר - קורות חיים בעברית

11/07/2012

קרא עוד

שייקה הוצלר מאמרים לציטוט

11/07/2012

קרא עוד

צוות המרצים

24/09/2012

קרא עוד