facebook tracking pixel

לימודי תעודה

תכניות הלימודים בבתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות מביאות בחשבון את הצרכים הייחודיים והמקצועיים המגוונים של מערכת החינוך ואת צרכיו האישיים של המורה, למען העשרתו ולקידומו הפרופסיונלי.
לעובדי ההוראה, ובייחוד ליוצאים לשנת שבתון, המכללה מציעה מסלולי לימוד לתואר 
הראשון (B.Ed) ולתואר השני (.M.P.E) לצד לימודי תעודה והשתלמות.
[x] סגור
כפתור צור קשר

accessibility