facebook tracking pixel
חיפוש סגור

קורסי הכשרה לנושאי משרה באגודות

קורסי הכשרה לנושאי משרה באגודות

המועצה להסדר הימורים בספורט, מנהל הספורט והמכללה האקדמית בוינגייט

מועצה להסדר הימורים בספורט מציעה קורסים לנושאי משרה באגודות ספורט, ללא תשלום כדי להכשיר בעלי תפקידם כתנאי לקבלת תמיכה.

הרשאים להירשם על מנת להיחשב בעיני הטוטו ככאלה שיזכו האגודה בתקצוב החל מ-2016:

אגודות שלא יעברו את הקורס עד סוף 2015 לא יוכלו לקבל תמיכה מהמועצה להסדר הימורים בספורט, החל משנת עבודה 2016.
למסיימים בהצלחה את הקורס תוענק תעודת הסמכה בנושא ע"י המועצה להסדר הימורים והמכללה האקדמית בווינגייט.

תכנית לימודים

דוגמה לתעודה