חיפוש סגור

| | 23/02/2019

אתיקה וערכים באבטחה / ניר רן

ניר רן

צוות בית הספר לניהול אבטחה וחירום במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט), ניסח את מסמך "הקוד האתי של האבטחה". מטרת מאמר זה הנה להציג את סוגיית האתיקה המקצועית בכלל, והאתיקה המקצועית באבטחה בפרט, ולהציע את הקוד האתי כיסוד מאחד לכל העוסקים במקצוע האבטחה.

ההגדרה המילונית של המושג אתיקה מקצועית הנה: "כללי התנהגות ומוסר המחייבים בעלי מקצועות חופשיים". ואכן, באופן כללי ביותר, ניתן לומר שהאתיקה המקצועית הנה מונח יישומי המתייחס לנהגים ולאופני ההתנהלות של קבוצות ובעלי עניין מקצועי. 
ואולם, העיסוק בנושא הנקרא "אתיקה מקצועית" מחייב קודם כל, הגדרה, או לפחות הבהרה של הביטוי "אתיקה" כמושג העומד בפני עצמו. מקוצר היריעה, לא ניכנס כאן להגדרה פילוסופית מעמיקה ונסתפק בביאור פרקטי אשר נוכל להניח אותו כבסיס לצורך דיוננו זה.

 

אתיקה

מקור הביטוי מיוונית (אתוס – ביוונית מנהג) ומשמעותו "תורת המוסר" או "תורת המידות". זהו שמו של ענף פילוסופי הדן בערכה המוסרי של התנהגות האדם ובכללים והעקרונות האמורים להנחות אותה. מילים אחרות - "מערכת של כללים הקובעת את ההתנהגות הרצויה והנכונה". אורחות הפרט בחברה, מאופיינות בהתנהגות תקנית, על פי סטנדרטים מקובלים, או שגויה על פי נורמות שאינן מקובלות בחברה אליה הוא משתייך או שהוא חי או פועל בקרבה.
נוכל לומר שבכל הנוגע ליחסים שבין אדם לחברו, הפתגם "מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך", שטבע הילל הזקן, מבטא את המוסר כולו במשפט אחד. עם זאת, בדרך כלל, תזדקק חברה למערך שלם של "ערכים" על מנת לנסח את כללי המוסר שהיא נוהגת על פיהם.
האתיקה הנה המארג של "המידות" ושל "הערכים".
"המידות" הן אותן תכונות שהאדם נוהג בהן ביחסים בינו לבין העולם הסובב אותו (לרבות בינו לבין עצמו). הדיון ב"מידות הטובות של האדם" נמתח לאורך ההיסטוריה האנושית והוא מוצא לו ביטוי במקרא, במדרשי חז"ל, בספרות התורנית של ימי הביניים, בפילוסופיה ובספרות לתולדותיה.
"ערכים" הם הכלים המשמשים אותנו הן לצורך הניסוח, והן כמצפן לבחינה של ההתנהגות המוסרית. "ערך" הנו "אמת מידה לאבחנה בין טוב לרע".
הנקודה החשובה ביותר להבנת הסוגיה האתית נעוצה בעובדה שהערכים אינם עומדים כל אחד בפני עצמו, כי אם מתקיימים בו זמנית. בפשטנות מסוימת, נוכל לומר שככל שמצב הטבע של האדם מורכב יותר, הערכים המנחים אותו צפופים יותר וכאשר הם מתנגשים נוצרת דילמה מוסרית. דילמה מוסרית נוצרת גם כאשר שאיפותיו, רגשותיו, יצריו או צרכיו האישיים של אדם מתנגשים בערכים. ככלל, פתרון של דילמות אתיות יושתת על דרוג הערכים.
העיסוק בנושא האתיקה מוביל בהכרח לשאלה האם המוסר הנו אוניברסאלי במשמעותו המעשית. קיים אמנם ויכוח אודות השאלה האם המוסר הוא יחסי או מוחלט, אך לצורך הדיון שלנו, נוכל להסתפק בהנחה שהמוסר הוא יחסי ומכאן שלכל חברה קיימת מערכת כללים מוסריים משלה, שיכולה להיות שונה לחלוטין ממערכת הכללים והנורמות המקובלים על חברה אחרת. מילים אחרות, לא קיים קוד מוסרי אוניברסאלי ומה שנחשב מוסרי ותקף בחברה אחת, יכול להיחשב בלתי מוסרי ואינו תקף בחברה אחרת.
לסיכום פרק זה יאמר עוד כי קיימת הבחנה ברורה בין "חוק" או "נוהל" לבין "ערך" או "קוד אתי". חוקים הם תקנות או צווים ונהלים הם כללי "עשה ואל תעשה". אלו גם אלו נכפים ומחייבים. הם ניתנים למדידה באופן חד ערכי ועבירה עליהם עשויה להיות כרוכה בעונש. אין חוק מסוים שהוא ערך בפני עצמו אך אמנם "כיבוד החוק" בוודאי שהוא ערך. ואילו הערכים הם כאמור "אמת מידה", הם אינם ניתנים למדידה חד ערכית אלא להערכה, וכיבודם נובע מהסכמה.
האתיקה לא באה במקום החוק כי אם להוסיף עליו, בחזקת הציווי: "וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב..." הבא לאחר הציווי "שָׁמוֹר תִּשְׁמְרוּן, אֶת-מִצְו‍ֹת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, וְעֵדֹתָיו וְחֻקָּיו" (דברים ו' י"ז).

 

אתיקה מקצועית

אתיקה מקצועית הנה מערכת של כללים המגדירה את ההתנהגות האידיאלית של אנשים המחזיקים במקצוע מסוים.
ארגונים רבים חרתו ערכים נבחרים על דגלם ופיתחו להם "קוד אתי" משלהם אשר הם מנחים את עובדיהם לפעול על פיו. בארגונים פועלים בעלי מקצועות שונים. המכנה המשותף כאן אינו המקצוע כי אם הזהות הארגונית. הארגון הינו מסגרת חברתית אנושית, הפועלת באופן מבוקר ומתואם, לשם הגשמת מטרות משותפות. המנהיגות, רמת ההזדהות של העובדים והתרבות הארגונית, מרחיבים את המכנה המשותף ומאפשרים הטמעה של ערכי הארגון.
המכנה המשותף לאנשים העוסקים  בתחום מקצועי מסוים הנו עצם עיסוקם באותו תחום. אלא שבדרך כלל, זהו המכנה המשותף היחידי ובכל היבט אחר, בין אם המדובר ברקע החברתי, ברמה האינטלקטואלית, במוטיבציות ובוודאי במבנה האישיות, רב ביניהם השונה על הדומה. כללו של דבר, העובדה ששני אנשים בחרו באותו מקצוע אינה מחייבת אותם להיות דומים זה לזה או להיות מזוהים עם אותם עקרונות.
מניעים שונים ובוודאי תכונות אופי שונות עשויים להביא אנשים לדרכי פעולה שונות ומשונות. אדם שמניעים הומניטאריים בעיקרם מנחים אותו, יפעל בשונה מאדם שעיקר מניעיו כלכליים או מאחר שהמניע העיקרי שלו הוא קידום מקצועי או פרסום ויוקרה. ברוב המקרים, דווקא אלו החורגים מהאידיאל צפויים לגרוף רווחים. היעדר כללים מחייבים של אתיקה מקצועית עשוי להביא אי סדר ובהמשך לדרדר את המקצוע כולו.
הקוד האתי המקצועי יכלול, בדרך כלל שלושה מרכיבים: תיאור כללי של המקצוע, הנחיות כלליות ורשימה של ערכים וסטנדרטים שעל המחזיק במקצוע לעמוד בהם.
ערכי היסוד של הקוד האתי ממעטים להשתנות בדרך כלל, היות שהם מהווים מתווה מוסרי-ערכי עליון לפעילויות, והם  כלליים מאוד.

 


 אתיקה מקצועית באבטחה

השאלה היסודית המונחת בבסיס הדיון שבכותרת המאמר והפרק הזה הנה: האם תחום העיסוק באבטחה ראוי להיקרא מקצוע? מבלי להתייחס למהות הרגולטורית של הנושא, התשובה לשאלה זו נחרצת וחד משמעית: אבטחה היא מקצוע לכל דבר ועניין!
במחצית השנייה של המאה הקודמת, תחת איומים של טרור, אלימות ופשיעה עלה הצורך להגן על החברה ועל ארגוניה ולשמור על נכסיה, על המידע החיוני לקיומה ועל יכולתה לקיים שגרת חיים תקינה. עקב כך, התפתח הצורך והתפתחה, בישראל ובעולם כולו, דיסציפלינה מקצועית שמתקיימים בה כל התהליכים המאפיינים מקצוע. האבטחה משולבת בפעילותן  של כל המערכות הממלכתיות ומרבית הארגונים הציבוריים והאזרחיים ויש לה תפקיד ממשי במימוש יכולתם למלא את ייעודם.
במגזרים הממלכתיים, במספר מדינות, לרבות ישראל, נלמדים האבטחה וניהול האבטחה, כמקצוע לכל דבר מזה למעלה משלושה עשורים. קיימת שפה משותפת, מתקיימים סטנדרטים של ניתוח איומים, מערכי אבטחה מותאמים במדויק לאופיים וצרכיהם של הגופים המאובטחים ומתקיימים תהליכים של בקרה, ביקורת הפקת לקחים ושיפור מתמיד.
דע-עקה, במגזר האזרחי, העסקי והציבורי בישראל לא קיימת עדיין אחידות בנושא. לצד מערכי אבטחה יעילים למדי בחלק מהארגונים, אנו מוצאים אחרים שאינם אפקטיביים כפי שהיו יכולים להיות בהתחשב במשאבים העומדים לרשותם. אנו מזהים מקרים בהם לא קיים מתאם בין רמת האיום לרמת האבטחה או שתכנית האבטחה איננה תואמת במדויק את ייעוד הארגון ואת דפוסי פעילותו.
העוסקים במקצוע האבטחה רבים מספור. הם פרוסים בכל רחבי המדינה ופועלים בכל ארגוניה – הממלכתיים, הציבוריים והעסקיים. ראוי שתהייה להם שפה משותפת וראוי שיקבלו הכשרה שתקנה להם יכולת ותיתן בידם את הכלים הנחוצים על מנת לתכנן, להקים ולנהל את מערכי האבטחה האפקטיביים ביותר אל מול האיומים הרלוונטיים ותחת האילוצים הרבים של תקציב, משאבים ותהליכים במסגרתם הם פועלים. 
הנהנה הראשון מתהליך הכשרה כזה יהיה הארגון במסגרתו פועלים מנהלי האבטחה, אשר לא זו בלבד שרמת מוכנותו לחירום ויום פקודה תהיה גבוהה יותר, הוא אף ייהנה מרמת ניהול גבוהה יותר, מניצול אפקטיבי יותר של משאביו ומשירות טוב יותר עבור עובדי הארגון והקהל הבא בשעריו.
על פניו נדרש, כי הכלל האתי הראשון של האבטחה יהיה שלא יעסוק באבטחה אדם שלא רכש באופן רשמי ומסודר את מקצועו ולא צויד בתעודה המסמיכה אותו לכך.
בידוע שחטיבת האבטחה במשטרת ישראל פועלת בימים אלו להסדרת כללים מחייבים בתחום ההכשרה של מנהלי אבטחה.
הגדרת הביטוי אבטחה הנה: "מכלול של פעילות פרואקטיבית, מתוכננת ומתואמת, המבוצעת בגוף המאובטח ומיועדת על מנת לסכל ניסיונות של גורמים עוינים לתכנן ולבצע פעולות זדון".
עבודתו של איש האבטחה, ובוודאי של מנהל האבטחה, רצופה דילמות אתיות הנובעות מרמת החיכוך הגבוהה עם יחידות הארגון, מהטיפול בבאים בשערי הארגון, מהחשיפה למידע הארגוני והאישי, מהטיפול באירועים ואנשים חריגים וחשודים ומהדרישה להיות דרוך ומוכן אל מול כל איום בכל מקום ובכל זמן.
אנו עוסקים בהכשרת מנהלי אבטחה וקב"טים בכירים ובאופן טבעי, סוגיות אתיות עולות בהדרכה על כל צעד ושעל, בניתוח אירועי עבר, בדיונים ובתרגילים, בעיסוק בקשרי הגומלין של מנהל האבטחה ואף בתכנים המקצועיים של התכנון, השגרה והחירום באבטחה.
הגם שעיסוקנו בסוגיות האתיות איננו חדש, בניהול ההדרכה, מצאנו עצמנו נדרשים ביתר שאת לפתח את מסמך הקוד האתי של האבטחה.
הקוד האתי של האבטחה, המוצג כאן, גובש על ידי חברים מקרב סגל בית הספר לניהול אבטחה וחירום במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט), בסיוע חברי הוועדה המייעצת של בית הספר, המייצגים ידע וניסיון עבר ורקע אישי מגוון  - מהאקדמיה, שב"כ, משטרת ישראל, ניהול וייעוץ ארגוני ומגזר האבטחה האזרחי. ניסוח המסמך מתבסס על ניסיון מצטבר ארוך שנים באבטחה, על לימוד מעמיק של התחום ועל עיון במסמכי קוד אתי של תחומי מקצוע ושל ארגונים וחברות.
בתחילת הדרך, פיתחנו את המסמך לצרכי ההדרכה של בית הספר לניהול אבטחה וחירום במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) ועבור חניכי הקורסים המבוצעים במסגרתו. אך עד מהרה הבנו שראוי שמסמך כזה יהיה נחלת הכלל ועל כן הוא מוגש כאן.
אנו מניחים ומקווים שהקוד האתי של האבטחה, המוצג להלן, יאומץ על ידי כל העוסקים באבטחה וישמש כיסוד מאחד לכל העוסקים במקצוע האבטחה.

הקוד האתי של האבטחה: לחץ כאן

פרטים אודות קורס מנבטים


הכותב הנו מייסד וראש בית הספר לניהול אבטחה וחירום במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) לשעבר מנהל בית הספר ללחימה ואבטחה של שב"כ. ביצע שורה של תפקידים בכירים בשב"כ ובמערך האבטחה הממלכתי. בעל תואר ראשון במדע המדינה ומנהל ציבורי ותואר שני בגיאוגרפיה וניהול אזורי אסון (אונ' חיפה).

מאמרים רלוונטים נוספים

רחפנים בעולם האבטחה / ניר רן

29/07/2021

קרא עוד

רוח הלחימה – ניצחון בכל מחיר / רן ניר

29/07/2021

קרא עוד

ניסוי צופרים- זאבים זאבים / אברהם רותם

23/02/2019

קרא עוד

מקום האבטחה בארגון / ניר רן

14/02/2019

קרא עוד

ניהול בעת מלחמה -מצב חירום לאומי והשפעתו על תהליכי ניהול בסקטור העסקי והציבורי / יורם דובובסקי

23/02/2019

קרא עוד

צעצועים בלתי מאויישים ומשחקים מסוכנים / מאת מאיר גרשוני

14/02/2019

קרא עוד